15.06.2023

PPA OD DNES PRIJÍMA ŽIADOSTI NA PODPORU VZDELÁVANIA A MARKETINGU.

Bratislava, 15. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 68/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie. 
Žiadosti môžu žiadatelia posielať od dnes 15. júna 2023 až do uzatvorenia výzvy. Termín uzatvorenia výzvy zverejní PPA na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo v prípade nezáujmu žiadateľov na základe rozhodnutia MPRV SR. Informáciu o uzavretí výzvy nájdu žiadatelia na www.apa.sk, kde súk dispozícii aj detaily výzvy.
Alokácia pre podopatrenie 1.2 je 400 tisíc EUR. Z týchto finančných prostriedkov môžu žiadatelia realizovať projekty zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva. Konkrétne z oblasti výroby prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov.  
Žiadatelia majú k dispozícii Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na  www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela.

Žiadosti musia byť podané výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Poradenstvo pri podávaní ŽoNFP poskytuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií a to vo forme:

  • poradenstva pri spracovaní ŽoNFP v prípade poskytnutia všetkých relevantných dokumentov zo strany žiadateľa, vrátane povinných príloh, 
  • formálnej kontroly príloh ŽoNFP,
  • asistencie pri podaní ŽoNFP online cez slovensko.sk


Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF