15.06.2023

PPA POMÁHA POĽNOHOSPODÁROM VZDELÁVAŤ SA Z DVOJMILIÓNOVEJ VÝZVY.

Bratislava, 15. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 67/PRV/2023 pre opatrenie       1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností. 

Žiadosti môžu žiadatelia posielať od dnes 15. júna 2023 až do uzatvorenia výzvy, pričom termín uzatvorenia výzvy PPA zverejní na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo v prípade nezáujmu žiadateľov na základe rozhodnutia MPRV SR. Informáciu o uzavretí výzvy nájdu žiadatelia na www.apa.sk .

Alokácia pre podopatrenie 1.1 predstavuje sumu 2 milióny EUR a z týchto finančných prostriedkov môžu žiadatelia realizovať projekty, ktoré sú zamerané na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach. Môže ísť o formu prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu. Podrobnosti upravuje výzva, zverejnená na www.apa.sk . Žiadatelia majú k dispozícii Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na https://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela .

Žiadosti musia byť podané výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Poradenstvo pri podávaní ŽoNFP poskytuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií a to vo forme:

  • poradenstva pri spracovaní ŽoNFP v prípade poskytnutia všetkých relevantných dokumentov zo strany žiadateľa, vrátane povinných príloh, 
  • formálnej kontroly príloh ŽoNFP,
  • asistencie pri podaní ŽoNFP online cez slovensko.sk

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF