16.06.2023

PPA POMÁHA PRVOVÝROBCOM V POĽNOHOSPODÁRSTVE S PLATENÍM POISTNÉHO.

Bratislava, 16. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala od 26. apríla 2023 v rámci Výzvy o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 352 žiadostí v hodnote takmer 3 510 563 EUR.

Žiadosti môžu žiadatelia posielať do 26. júna 2023 pričom je dôležité, že tak môžu urobiť aj v prípade, že ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Žiadateľ si v žiadosti uvedie výšku ročného poistného a požadované poistné náklady na základe poistnej zmluvy, príp. uvedie kvalifikovaný odhad, ak zmluvu ešte s poisťovňou neuzavrel. Potvrdenie poisťovne o výške oprávnených nákladov, ako aj doklady o úhrade poistného, realizované po podaní žiadosti do 30.09.2023, môžu žiadatelia do systému  ITMS2014+ vkladať do 6.10.2023 vrátane.

PPA prostredníctvom tejto výzvy poskytuje pomoc podniku pôsobiacemu v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby na platby poistného. V zmysle aktuálne platnej schémy môže byť pomoc poskytnutá do 70% oprávnených nákladov na poistné. Alokácia na túto štátnu pomoc je 8 miliónov EUR. Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára v systéme ITMS2014+. Vyplnený formulár žiadateľ platobnej agentúre predkladá elektronicky (ak štatutárny orgán disponuje platným KEP) alebo poštou s overenými podpismi štatutárneho orgánu na adresu PPA.
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave na poistne@apa.sk . Zároveň majú na www.apa.sk k dispozícii aj prezentáciu, ktorá im pomôže vyplniť formulár.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF