12.09.2022

PPA UŽ VYPLATILA TAKMER CELÚ VÝNIMOČNÚ POMOC – IDE O HISTORICKY NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVANIE A VYPLATENIE ŽIADOSTÍ

Bratislava 12. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila k dnešnému dňu (12.9.2022) takmer všetky platby rámci Výnimočnej pomoci. Percento vyplatenia je na úrovni takmer 93% (92,89%) pričom vyplácanie podpory pokračuje tak, ako si jednotliví žiadatelia preberajú rozhodnutia o poskytnutí výnimočnej pomoci. V tejto súvislosti PPA opätovne odporúča, aby si žiadatelia – poľnohospodári sledovali svoju elektronickú schránku na www.slovensko.sk .
PPA zaslala takmer všetky rozhodnutia k žiadostiam o Výnimočnú pomoc ešte v auguste a v rýchlom slede začala tieto žiadosti vyplácať. Aktuálne proces vyplácania finišuje a takmer všetky platby už PPA zaslala. PPA vyhlásila výzvu 30. júna 2022 a žiadateľom vyšla v ústrety predĺžením termínu na podávanie žiadostí až do 20. júla 2022.

Agentúra prijala spolu 1606 žiadostí a následne začala administratívne kontroly plnenia podmienok. K dnešnému dňu vydala 1 090 rozhodnutí o schválení pomoci v celkovej sume takmer 13 868 125,02 EUR a tieto rozhodnutia už boli odoslané žiadateľom. Z tohto počtu 917 žiadostí je už vyplatených a zostávajúce budú vyplatené do konca septembra (30.9.2022).
Pripomíname, že Výnimočná pomoc má slovenským poľnohospodárom pomôcť zmierniť dopady po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Je určená pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na území SR, a ktorý:
•     je chovateľom dojníc, ošípaných alebo bahníc;
•     má v CEHZ k 30. aprílu 2022 evidovaný počet hospodárskych zvierat;
•     v rámci svojho podniku prevádzkuje najmenej jeden chov druhu alebo kategórie
       hospodárskych zvierat;
•     v hospodárskom roku, ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021:
  • použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku a poskytol údaje o použití ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku a poskytol údaje o produkcii ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív a poskytol údaje o ich objeme ÚKSÚP do 15.2.2022;
 •     nie je v likvidácii;
 •     nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev