06.07.2023

VÄČŠINA ŽIADATEĽOV ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU S PPA ZVLÁDA BEZ PROBLÉMOV.

Bratislava, 6. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zintenzívňuje elektronickú komunikáciu so žiadateľmi o podpory a rok 2023 je prvý z nového programového obdobia 2023-2027, v ktorom všetky právnické osoby musia komunikovať s PPA výlučne elektronicky. Prvé skúsenosti ukazujú, že túto povinnosť, predkladať žiadosti prostredníctvom www.slovensko.sk , zvládajú žiadatelia bez väčších problémov. Potvrdili to aj informácie, ktoré PPA získavala priebežne zo strany SPPK, pričom so všetkými stavovskými organizáciami agentúra komunikovala prostredníctvom školení, seminárov a webinárov. 

To, že elektronickú komunikáciu väčšina žiadateľov zvláda dokazujú aj nasledovné číselné údaje: 
 •      V rámci predkladania žiadostí o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky bolo predložených 2 522 žiadostí, pričom správne bolo podaných 2 469 žiadostí a iba 53 (2,1%) žiadostí nebolo podaných správne. 
 
 •      V rámci jednotných žiadostí na rok 2023 – priame podpory 2023- bolo predložených 16 981 predložených žiadostí, pričom správne podaných bolo 16 707 žiadostí a nesprávne podaných 274 žiadostí (1,6%). V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že 38% zo všetkých žiadostí bolo prijatých v posledných troch dňoch kampane a 62% zo všetkých žiadostí v poslednom 1,5 týždni. To znamená, že žiadatelia si nechali podávanie žiadostí na poslednú chvíľu.
 
PPA proaktívne zriadila konzultačné centrá, aby žiadateľom pomohla s podávaním žiadostí a pochopením novej legislatívy. Aj keď nešlo o poradenskú činnosť, keďže platobná agentúra takéto poradenstvo poskytovať nemôže, poradenské centrá vybavili všetky otázky, s ktorými sa na nich žiadatelia obracali. Na začiatku kampane prichádzalo od žiadateľov na kontaktné centrá cca 90 podnetov denne či už v mailovej, písomnej, telefonickej podobe alebo formou osobnej návštevy. Ku koncu kampane evidovala PPA 100% nárast počtu otázok. Vo všeobecnosti sa žiadatelia pýtali na nové podmienky poskytnutia podpôr v oblasti ekoschém, pastevného chovu, na otázky spojené s riadnym a odloženým termínom kosenia a podmienky kondicionality.
 
Pokiaľ ide o dôvody nesprávneho podania, v drvivej väčšine z 274 prípadov bolo dôvodom na nesprávnosť podania nerešpektovanie spôsobu podania jednotnej žiadosti v prípade právnických osôb nepoužitie elektronického formulára a zasielanie žiadostí formou všeobecnej agendy napriek tomu, že uvedený spôsob podania nebol zverejnenou výzvou umožnený. Iba niekoľko žiadateľov malo iné nedostatky v podaní, ako napríklad nesprávna práca s GSAA a s tým súvisiace nesprávne podanie tejto prílohy, a niektorí žiadatelia zaslali žiadosti po lehote.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF