18.05.2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty v rámci 1. výzvy na opatrenia 1.1 Modernizácia fariem (cieľ konvergencie + ostatné oblasti)  a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (cieľ konvergencie + ostatné oblasti) v rámci PRV 2007-2013 bez sankcie do 30.06. 2009. Projekty aj po znížení oprávnených výdavkov na základe žiadosti o NFP musia spĺňať minimálnu hranicu bodového ohodnotenia potrebnú na schválenie projektu. Žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10%, ktoré budú po uvedenom termíne zaslané na Pôdohospodársku platobnú agentúru nemusia byť vybavené kladne.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev