Centrálny archív

Kariéra / Výbery / Výberové konania

31-05-2017
V 2017/44/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT KOORDINÁCIE
31-05-2017
V 2017/45/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE PRÁVNYCH SLUŽIEB
31-05-2017
V 2017/48/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR AUTORIZÁCIE PROJEKTOVÝCH PODPôR A OP RH
31-05-2017
V 2017/57/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE ODMEŇOVANIA A REFUNDÁCIÍ MIEZD
31-05-2017
V 2017/46/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR DODATKOV A ZMLUVNÝCH VZŤAHOV
31-05-2017
V 2017/47/2
ODBORNÝ RADCA – ODBOR AUTORIZÁCIE PROJEKTOVÝCH PODPôR A OP RH
31-05-2017
V 2017/56/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE PERSONÁLNEJ AGENDY
31-05-2017
V 2017/58/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE PRACOVNOPRÁVNE
31-05-2017
VK 2017/14/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI ODDELENIA VÝKONU KNM NITRA
31-05-2017
VK 2017/24/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU DODATKOV A ZMLUVNÝCH VZŤAHOV
31-05-2017
VK 2017/25/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU AUTORIZÁCIE PROJ.PODPôR A OPRH
31-05-2017
V 2017/54/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
31-05-2017
VK 2017/15/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI ODDELENIA VÝKONU KNM ZVOLEN
31-05-2017
VK 2017/16/EXT
VEDÚCI ODDELENIA VÝKONU KNM KOŠICE
31-05-2017
VK 2017/23/
VEDÚCI ODDELENIA METODIKY
31-05-2017
V 2017/55/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE SUPERVÍZIE A FINANĆNEJ KONTROLY
31-05-2017
V 2017/59/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE eKNM, KONTROL DPZ a GIS
31-05-2017
VK 2017/26/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI ODDELENIA PRÁVNYCH SLUŽIEB
31-05-2017
V 2017/49/2
RADCA - ODBOR ROZPOČTU A SPRÁVY BUDOV
31-05-2017
V 2017/53/2
ŠTÁTNY RADCA – REFERÁT SPRÁVY REGISTRATÚRY
31-05-2017
V 2017/52/2
RADCA – ODBOR ROZPOČTU A SPRÁVY BUDOV
31-05-2017
V 2017/50/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV NITRA
31-05-2017
VK 2017/18/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI ODDELENIA eKNM, KONTROL DZP a GIS
31-05-2017
VK 2017/17/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI ODDELENIA PRIAMYCH PODPôR, KRÍŽOVÉHO PLNENIA A ORGANIZÁCIE TRHU
31-05-2017
V 2017/51/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE VNÚTORNEJ KONTROLY
30-05-2017
V 2017/43/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR PLATIEB
30-05-2017
VK 2017/20/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU FINANČNEJ KONTROLY A ROZPOČTU
30-05-2017
V 2017/42/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR FINANČNEJ KONTROLY A ROZPOČTU
30-05-2017
VK 2017/22/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI PRACOVNOPRÁVNEHO ODDELENIA
30-05-2017
VK 2017/21/EXT
ŠTÁTNY RADCA – VEDÚCI PRÁVNEHO ODDELENIA
30-05-2017
V 2017/41/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP TRNAVA
30-05-2017
VK 2017/19/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU RIADENIA ADMINISTRÁTOROV PRIAMYCH PODPôR
30-05-2017
V 2017/40/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR RIADENIA ADMINISTRÁTOROV PRIAMYCH PODPôR
30-05-2017
V 2017/39/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP DOLNÝ KUBÍN
30-05-2017
V 2017/38/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP ŽILINA
17-05-2017
V 2017/37/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR VNÚTORNÉHO AUDITU
11-05-2017
VK 2017/13/EXT
VEDÚCI ODDELENIA AUTOPREVÁDZKY A SPRÁVY MAJETKU
11-04-2017
VK 2017/12/EXT
VEDÚCI ODDELENIA ODMEŇOVANIA A REFUNDÁCIÍ MIEZD
11-04-2017
VK 2017/11/EXT
VEDÚCI ODDELENIA PERSONÁLNEJ AGENDY
11-04-2017
VK 2017/7/EXT
VEDÚCI ODDELENIA METODIKY, ROZVOJA IS A ELEKTRONIZÁCIE SLUŽIEB
11-04-2017
VK 2017/6/EXT
VEDÚCI ODDELENIA PODPORY IKT
11-04-2017
VK 2017/5/EXT
VEDÚCI ODDELENIA SPRÁVY A OCHRANY KMEŇOVÝCH DÁT
10-04-2017
V 2017/36/2
ŠTÁTNY RADCA – KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
10-04-2017
V 2017/35/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE AGRÁRNYCH INFORMÁCIÍ – ATIS
10-04-2017
V 2017/34/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE PRV PRÍSTUPU LEADER NITRA
10-04-2017
V 2017/33/2
RADCA– ODDELENIE PRV SR PRÍSTUPU LEADER NITRA
10-04-2017
V 2017/28/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE ŠTÁTNEJ POMOCI
06-04-2017
VK 2017/10/EXT
RIADITEĽ SEKCIE FINANCOVANIA PODPôR
06-04-2017
VK 2017/9/EXT
VEDÚCI ODDELENIA SUPERVÍZIE A FINANČNEJ KONTROLY
06-04-2017
VK 2017/8/EXT
VEDÚCI ODDELENIA VNÚTORNEJ KONTROLY
06-04-2017
VK 2017/3/EXT
RIADITEĽ ODBORU SCHVALOVANIA PLATIEB A NEZROVNALOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
06-04-2017
V 2017/31/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR SCHVAĽOVANIA PLATIEB A NEZROVNALOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
06-04-2017
V 2017/30/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
06-04-2017
V 2017/29/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP TREBIŠOV
05-04-2017
V 2017/32/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE PRV SR
29-03-2017
VK 2017/2/EXT
RIADITEĽ ODBORU PREVÁDZKY A PODPORY IKT
29-03-2017
V 2017/25/2
ŠTÁTNY RADCA - REFERÁT PROJEKTOVÉHO RIADENIA IS
29-03-2017
V 2017/26/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD. INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIAD. RIZÍK
29-03-2017
V 2017/27/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.SPRÁVY A OCHRANY KMEŇOVÝCH DÁT
27-03-2017
VK 2017/1/EXT
RIADITEĽ OSOBNÉHO ÚRADU
27-03-2017
V 2017/24/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP ZVOLEN
27-03-2017
V 2017/23/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP KOMÁRNO
27-03-2017
V 2017/22/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP NOVÉ ZÁMKY
27-03-2017
V 2017/21/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP NITRA
27-03-2017
V 2017/20/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.PRÁVNYCH SLUŽIEB A ZÁLOŽNÉHO PRÁVA
27-03-2017
V 2017/19/2
ODBORNÝ RADCA – ODD.METODIKY A SYSTÉMU PROJEKTOVÝCH PODPôR
07-03-2017
V 2017/18/2
ŠR – REFERÁT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
07-03-2017
V 2017/17/2
ŠR – ODBOR PREZENTÁCIE A ZAHRANIČNEJ KOORDINÁCIE
07-03-2017
V 2017/16/2
ŠR – ODBOR PREZENTÁCIE A ZAHRANIČNEJ KOORDINÁCIE
07-03-2017
V 2017/9/2
ŠR – ODBOR VYHODNOCOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP
23-02-2017
V 2017/15/2
ŠR – ODBOR PLATIEB
17-02-2017
V 2017/14/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP PREŠOV
17-02-2017
V 2017/13/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP TRENČÍN
17-02-2017
V 2017/12/2
ŠTATNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A OPATRENÍ ORGANIZÁCIE TRHU RP MICHALOVCE
17-02-2017
V 2017/11/2
ŠTATNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A OPATRENÍ ORGANIZÁCIE TRHU RP ŽILINA
17-02-2017
V 2017/8/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT A ŠKOLSKÝCH PROGRAMOV
16-02-2017
V 2017/10/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PROJEKTOV A ŠTÁTNEJ POMOCI RP ZVOLEN
06-02-2017
V 2017/7/2
ŠR - ODBOR VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV NITRA
24-01-2017
V 2017/4/2
ŠR – SEKCIA PRIAMYCH PODPôR
24-01-2017
V 2017/3/2
ŠR – ODB ROZH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
24-01-2017
V 2017/2/2
ŠR – ODBOR MONITORINGU
24-01-2017
V 2017/1/2
ŠR – ODB NEZROVNALOSTÍ A FINANČNÝCH VYROVNANÍ
23-01-2017
V 2017/6/2
ŠR – KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
23-01-2017
V 2017/5/2
ŠR – ODB KONTROLY PRIAM PODPôR A OPATRENÍ ORG TRHU RP PO
22-12-2016
V 2016/42/2
ŠR – OSOBNÝ ÚRAD (MZDY)
22-12-2016
V 2016/43/2
ŠR – OSOBNÝ ÚRAD (PERS)
22-12-2016
V 2016/44/2
ŠR – REFERÁT KOMUNIKÁCIE
09-12-2016
V 2016/41/2
SEKCIA PROJEKTOVÝCH PODPôR
08-12-2016
VK 2016/22/EXT
ŠR RO – ODBOR VYHODNOCOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP
08-12-2016
V 2016/40/2
ŠR – ODDELENIE AUTOPREVÁDZKY A SPRÁVY BUDOV
08-12-2016
V 2016/39/2
RAD – ODBOR ROZPOČTU A SPRÁVY BUDOV
08-12-2016
V 2016/38/2
SAMR – ODBOR ROZPOČTU A SPRÁVY BUDOV
07-12-2016
V 2016/37/2
ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT A ŠKOLSKÝCH PROGRAMOV
07-12-2016
V 2016/36/2
ODDELENIE RASTLINNÝCH KOMODÍT
07-12-2016
V 2016/35/2
SEKCIA ORGANIZÁCIE TRHU A ŠTÁTNEJ POMOCI
07-12-2016
VK 2016/24/EXT
VÝKONNÝ RIADITEĽ
07-12-2016
VK 2016/23/EXT
ODDELENIE ŠTÁTNEJ POMOCI
30-11-2016
V 2016/34/2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP TRNAVA
30-11-2016
V 2016/33/2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP LEVICE
30-11-2016
V 2016/32/2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP ZVOLEN
30-11-2016
V 2016/30/2
ODBORNÝ RADCA – ODDELENIE PREVÁDZKY IS
23-11-2016
VK 2016/21/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR VNÚTORNEJ KONTROLY, SUPERVÍZIE A OCHRANY FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ
23-11-2016
VK 2016/20/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ROZPOČTU A SPRÁVY BUDOV
23-11-2016
V 2016/31/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE SUPERVÍZIE A FINANČNEJ KONTROLY
11-11-2016
V 2016/27/2
ŠR - ODD AGRÁRNYCH INFORMÁCIÍ - ATIS
02-11-2016
VK 2016/17/EXT
ŠR RO – ODBOR MONITORINGU
31-10-2016
VK 2016/16/EXT
ŠR VO – ODDELENIE VYHODN. PROJ. BRATISLAVA
31-10-2016
VK 2016/15/EXT
ŠR VO – ODDELENIE METODIKY A SYS. PROJ. PODPôR
31-10-2016
VK 2016/14/EXT
ŠR RO – ODB. METODICKÉHO RIAD. A VYHODNOCOVANIA ŽIAD. O NFP
31-10-2016
VK 2016/13/EXT
ŠR VO – ODDELENIE PRV SR
28-10-2016
VK 2016/18/EXT
ŠR RO – ODB. FIN. NÁSTROJOV PRE PRV SR A OP RH SR
28-10-2016
VK 2016/12/EXT
ŠR VO – ODDELENIE INF. BEZPEČNOSTI A SPRÁVY KMEŇ. DÁT
25-10-2016
V 2016/29/2
ŠR – ODBOR PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
25-10-2016
V 2016/28/2
ŠR – ODBOR SCHVALOVANIA PLATIEB A NEZROVNALOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
19-10-2016
V 2016/26/2
ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRÁVNYCH PODPôR
19-10-2016
V 2016/25/2
ŠR – PRÁVNE ODDELENIE
19-10-2016
V 2016/24/2
ŠR – ODBOR VNÚTORNÉHO AUDITU
19-10-2016
V 2016/23/2
ŠR – ODBOR VNÚTORNEJ KONTROLY
02-09-2016
V 2016/22/2
ŠR – ODB.ÚČTOVNÍCTVA A VÝK.EÚ
02-09-2016
V 2016/21/2
ŠR – ODD.ŽIV.KOMODÍT A ŠKOLSKÝCH PROGRAMOV
19-08-2016
VK 2016/11/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR VNÚTORNEJ KONTROLY
19-08-2016
VK 2016/10/EXT
ŠTÁTNY RADCA – KANCELÁRIA GR
19-08-2016
VK 2016/9/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR VNÚTORNÉHO AUDITU
19-08-2016
VK 2016/8/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PROJEKTOV A ŠTÁTNEJ POMOCI
19-08-2016
VK 2016/7/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A OPATRENÍ ORGANIZÁCIE TRHU
19-08-2016
V 2016/20/2
ŠTÁTNY RADCA - ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP TRENĆÍN
22-07-2016
V 2016/19/2
ŠR – REFERÁT VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
22-07-2016
V 2016/17/2
ŠR – ODD VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA
18-07-2016
VK 2016/6/EXT
ŠR – SEKCIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
18-07-2016
VK 2016/5/EXT
ŠR – ODBOR RIADENIA PROJEKTOV A ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
21-06-2016
VK 2016/4/EXT
ŠTÁTNY RADCA - NÁMESTNÍK GEN.RIAD. RP PPA
21-06-2016
V 2016/18/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REG.PRACOVÍSK RP RIMAVSKÁ SOBOTA
21-06-2016
V 2016/16/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REG.PRACOVÍSK RP DOLNÝ KUBÍN
07-06-2016
VK 2016/3/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT A ŠKOLSKÝCH PROGRAMOV
07-06-2016
V 2016/15/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
12-04-2016
VÝBER 2016/14/2
PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
10-03-2016
V 2016/13/2
ŠTÁTNY RADCA - ODB.ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
25-01-2016
V 2016/12/2
ODD. VONKAJŠÍCH VZŤAHOV
25-01-2016
V 2016/11/2
ODD. VONKAJŠÍCH VZŤAHOV
22-01-2016
VK 2016/2/EXT
ODBOR NEZROVNALOSTÍ A FINANČNÝCH VYROVNANÍ
22-01-2016
VK 2016/1/EXT
ODBOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT
22-01-2016
V 2016/10/2
ODBOR PRIAMYCH PODPÔR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
22-01-2016
V 2016/9/2
ODBOR PRIAMYCH PODPÔR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
22-01-2016
V 2016/8/2
ODBOR FINANČNEJ KONTROLY
22-01-2016
V 2016/7/2
ODD VYHDONOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA 2
22-01-2016
V 2016/6/2
ODD VYHDONOCOVANIA PROJEKTOV NITRA 2
22-01-2016
V 2016/5/2
ODD VYHDONOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
22-01-2016
V 2016/4/2
ODD VYHDODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA 1
22-01-2016
V 2016/3/2
ODB KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR TRENČÍN
22-01-2016
V 2016/2/2
ODB KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR
22-01-2016
V 2016/1/2
REFERÁT VNÚTORNEJ KONTROLY PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
20-10-2015
V 2015/44/2
ŠR - ODBOR ŠTÁTNEJ POMOCI
20-10-2015
V 2015/43/2
ŠR - REFERÁT DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME A E_KNM
20-10-2015
V 2015/42/2
ŠR - ODDELENIE KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
20-10-2015
V 2015/41/2
ŠR - ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP DK
20-10-2015
V 2015/40/2
OR - ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP DK
20-10-2015
V 2015/39/2
RAD - ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA RP MI
16-10-2015
V 2015/50/2
ŠR - ODBOR MONITORINGU
16-10-2015
V 2015/49/2
ŠR - ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV NR 1
16-10-2015
V 2015/48/2
ŠR - ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BA 1
16-10-2015
V 2015/47/2
ŠR - ODDELENIE PRV PRÍSTUPU LEADER
16-10-2015
V 2015/46/2
ŠR - REFERÁT VNÚTORNÉHO AUDITU
16-10-2015
V 2015/45/2
ŠR - ODBOR FINANČNEJ KONTROLY
16-09-2015
V 2015/36/2
ŠR - ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
27-05-2015
VÝBER 2015/21/2
Štátny radca - ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT
27-05-2015
VÝBER 2015/19/2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP RIMAVSKÁ SOBOTA
18-05-2015
2015/20/2 – ŠTÁTNY RADCA – ODBOR PRÁVNY
18-05-2015
2015/18/2 – ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA TRNAVA
21-04-2015
VÝBER 2015/17/2
HLAVNÝ RADCA – ODDELENIE PREVÁDZKY A PODPORY IS
19-03-2015
Výber 2015/16/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ÚČTOVNÍCTVA A VÝKAZNÍCTVA EÚ
19-03-2015
Výber 2015/15/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP LEVICE
12-03-2015
Výber 2015/14/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ
12-03-2015
Výber 2015/13/2
RADCA – ODD.INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIADENIA RIZÍK
12-03-2015
Výber 2015/12/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIADENIA RIZÍK
04-03-2015
Výberové konanie 2015-2-EXT
ODB. ROZH. A SPRAV. ČINNOSTÍ PR PODPÔR
13-02-2015
Výber 2015/11/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK NITRA
13-02-2015
Výber 2015/10/2
ŠTÁTNY RADCA – REFERÁT VNÚTORNEJ KONTROLY, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
13-02-2015
Výber 2015/9/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE RASTLINNÝCH KOMODÍT
26-01-2015
Výber 2015/3/2
Štátny radca – ODDELENIE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A RIADENIA RIZÍK
26-01-2015
Výber 2015/4/2
Štátny radca – ODDELENIE RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
26-01-2015
Výber 2015/5/2
Štátny radca – SEKCIA KONTROLY
26-01-2015
Výber 2015/6/2
Štátny radca – ODDELENIE KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
26-01-2015
Výber 2015/7/2
Štátny radca – ODBOR PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA
26-01-2015
Výber 2015/8/2
Štátny radca – ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA
03-12-2014
V 2014/33/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP RIMAVSKÁ SOBOTA
03-12-2014
V 2014/32/2
HLAVNÝ RADCA – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RP DUNAJSKÁ STREDA
30-10-2014
VÝBER 2014/31/2
ŠTÁTNY RADCA - PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
08-09-2014
VK 2014/11/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU ÚČTOVNÍCTVA A VÝKAZNÍCTVA EÚ
08-09-2014
VK 2014/12/EXT
ŠTÁTNY RADCA – RIADITEĽ ODBORU NEZROVNALOSTÍ A FINANČNÝCH VYROVNANÍ
16-07-2014
V 2014/24/2 – HR
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK RIMAVSKÁ SOBOTA
16-07-2014
V 2014/23/2 – ŠR
ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
16-07-2014
V 2014/22/2 – ŠR
REFERÁT KONTROL PRIAMYCH PODPôR
16-07-2014
VK 2014/10/EXT – ŠR
VEDÚCI ODDELENIA KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
09-07-2014
V 2014/17/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA NITRA
02-07-2014
V 2014/20/2
ŠTÁTNY RADCA – PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
02-07-2014
V 2014/19/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV KOŠICE
02-07-2014
V 2014/18/2
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV ZVOLEN
27-06-2014
VK 2014/9/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT
27-06-2014
VK 2014/8/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODDELENIE RASTLINNÝCH KOMODÍT
27-06-2014
VK 2014/7/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT
27-06-2014
VK 2014/6/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR FINANČNÝCH NÁSTROJOV PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
27-06-2014
VK 2014/5/EXT
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR METODIKY A HODNOTENIA PROJEKTOV
27-06-2014
V 2014/21/2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPôR
09-06-2014
VK 2014-4-EXT
RIADITEĽ SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU
09-06-2014
V 2014-16-2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR
04-06-2014
V 2014/15/2
RADCA – ODDELENIE PRV OS 1
14-05-2014
V 2014-13-2
REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP KOŠICE
14-05-2014
V 2014-14-2
ODB KONTROLY PRIAMYCH PODPôR A KRÍŽOVÉHO PLNENIA – RP KOŠICE
07-05-2014
V 2014-12-2
ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ – RADCA
07-05-2014
V 2014-11-2
ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ – RADCA
07-05-2014
V 2014-10-2
ODD.ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ – ŠTÁTNY RADCA
08-04-2014
V 2014/9/2
Štátny radca – Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
01-04-2014
V 2014/5/2
Štátny radca – odbor kontroly priamych a environmentálnych podpôr RP Žilina
27-03-2014
V 2014/8/2
Odborný radca - oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra
27-03-2014
V 2014/7/2
Štátny radca - oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra
27-03-2014
V 2014/6/2
Hlavný radca - referát regionálnych pracovísk - RP Košice
20-03-2014
VK 2014-2-EXT
VEDÚCI ZMLUVNÉHO ODDELENIA PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
19-02-2014
VK 2014/3/Ext
Riaditeľ regionálnych pracovísk PPA
03-02-2014
Výber 2014/4/2
Odbor platieb a nezrovnalostí priamych podpôr
31-01-2014
Výberové konanie 2014/1/ext (VK)
ODDELENIE KONTROLY TRHOVÝCH OPATRENÍ
31-01-2014
Výber 2014/1/2
REFERÁT VNÚTORNEJ KONTROLY, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
31-01-2014
Výber 2014/2/2
ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV NITRA
31-01-2014
Výber 2014/3/2
ZMLUVNÉ ODDELENIE PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
07-11-2013
VÝBER 2013/52/2
ODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV ZVOLEN
30-10-2013
VÝBER 2013/50/2
PRÁVNY REFERÁT PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
30-10-2013
VÝBER 2013/53/2
ODBOR SPRÁVY NEZROVNALOSTÍ
21-10-2013
VÝBER 2013/51/2
ŠTÁTNY RADCAODDELENIE VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV TRENČÍN
01-10-2013
Výber 2013/27/2
OR – SEKRETARIÁT GR
30-09-2013
Výber 2013/49/2
ŠR - ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR - ZV
30-09-2013
Výber 2013/48/2
2 x ŠR - ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPÔR - KE
18-09-2013
VÝBER 2013/47/2
ŠR – REFERÁT KOMUNIKÁCIE S EXT. SYSTÉMAMI
12-09-2013
VÝBER 2013/46/2
HR - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP DS
12-09-2013
VÝBER 2013/45/2
HR - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP LV
12-09-2013
VÝBER 2013/44/2
RAD - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP TV
12-09-2013
VÝBER 2013/43/2
HR – REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP NZ
12-09-2013
VÝBER 2013/42/2
HR - REFERÁT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK – RP RS
27-08-2013
VÝBER 2013/41/2
ŠTÁTNY RADCA – REFERÁT NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
27-08-2013
VÝBER 2013/40/2
ŠTÁTNY RADCA – ODD.KONTROL KRÍŽOVÉHO PLNENIA A TECH.MERANÍ
19-08-2013
VÝBER – 2013-36-2
ŠTÁTNY RADCA – ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR - ZVOLEN
01-08-2013
VÝBER – 2013/39/2
ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR – RP NITRA
01-08-2013
VÝBER – 2013/38/2
ODBOR KONTROLY PROJEKTOVÝCH PODPôR – RP TRNAVA
30-07-2013
Výber 2013/37/2
ODB.KONTROLY PRIAMYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PODPôR – RP TRNAVA
27-06-2013
VÝBER – 2013/35/2
ODD.ZAHR.VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ 111/04
27-06-2013
VÝBER – 2013/34/2
ODD.ZAHR.VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ 111/03
27-06-2013
VÝBER – 2013/33/2
ODD.ZAHR.VZŤAHOV A PRIEREZOVÝCH ČINNOSTÍ 111/02
14-06-2013
VK 2013/2/Ext.
riaditeľ odboru hospodárskej správy
05-06-2013
VÝBER 2013/32/2
Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností – RP Žilina
05-06-2013
VÝBER 2013/31/2
Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností – RP Nové Zámky
05-06-2013
VÝBER 2013/30/2
Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností – RP Nitra
05-06-2013
VÝBER 2013/29/2
Oddelenie kontroly trhových opatrení
31-05-2013
Výber 2013/28/2
ODBOR ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPÔR
27-05-2013
Výber 2013/26/2
ODD. VYHODNOCOVANIA PROJEKTOV BRATISLAVA
27-05-2013
Výber 2013/17/2
REF. REG.PRACOVÍSK – TRNAVA
27-05-2013
Výber 2013/14/2
ODD. PRV PRÍSTUPU LEADER – NITRA
30-04-2013
Výber 2013/18/2
Štátny radca – Odbor kontroly projektových podpôr NITRA
29-04-2013
Výber 2013/22/2
Štátny radca – Odbor finančnej kontroly a rozpočtu
26-04-2013
Výber 2013/21/2
Štátny radca – Odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
26-04-2013
Výber 2013/20/2
Štátny radca – Referát krížového plnenia
26-04-2013
Výber 2013/19/2
Štátny radca – Referát priamych platieb
25-04-2013
Výber 2013/25/2
Radca – Odbor rozpočtu a financovania
25-04-2013
Výber 2013/24/2
Štátny radca – Odbor právny
25-04-2013
Výber 2013/23/2
Odborný radca – Oddelenie prevádzky a podpory IS
25-04-2013
Výber 2013/16/2
Radca – Referát verejného obstarávania
16-04-2013
Výber 2013/13/2
štátny radca – oddelenie PRV os 2, 3 a OP RH
16-04-2013
Výber 2013/12/2
štátny radca – oddelenie PRV os 1
16-04-2013
Výber 2013/11/2
radca – oddelenie PRV os 1
02-04-2013
Výber 2013/01/VS
Sekretariát GR
21-03-2013
Výber č. 2013/15/2
radca - Oddelenie PRV prístupu LEADER – RP Nitra
14-03-2013
VÝBER 2013/10/2 - štátny radca
ODBOR KONTROLY PRIAMYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PODPÔRRP DUNAJSKÁ STREDA
28-01-2013
Výber 2013/8/2 - Hlavný radca
Referát regionálnych pracovísk – RP Poprad
28-01-2013
Výber 2013/7/2 - Štátny radca
Odbor kontroly projektových podpôr - RP Košice
11-01-2013
V 2013/5/2 – Štátny radca
ODBOR FINANČNÝCH NÁSTROJOV PRE PROJEKTOVÉ PODPORY
09-01-2013
VK 2013/1/EXT – Štátny radca
RIADITEĽ REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK
09-01-2013
V 2013/6/2 – Štátny radca
ODB ROZHODOVACÍCH A SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ PRIAMYCH PODPÔR
09-01-2013
V 2013/4/2 – Štátny radca
REF PLÁNOVANIA, KOORDINÁCIE A HODNOTENIA KONTROL
09-01-2013
V 2013/3/2 – Radca
ODD KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU
09-01-2013
V 2013/2/2 – Radca
ODB KONTROLY PRIAMYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PODPÔR – RP LC
09-01-2013
V 2013/1/2 – Štátny radca
ODD PRV PRÍSTUPU LEADER – RP NR
25-10-2012
Výber 2012/2/Ext
ŠR – ODBOR SPRÁVY NEZROVNALOSTÍ
25-10-2012
Výber 2012/3/Ext
ŠR – ODBOR ÚČTOVNÍCTVA
19-10-2012
Výber 2012/1/Ext
štátny radca - odbor rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr
17-09-2012
Výber 2012/24/2
štátny radca – Oddelenie environmentálnych podpôr
03-09-2012
Výber 2012/23/2
radca, Referát regionálnych pracovísk - RP Dunajská Streda, Sekcia priamych podpôr
03-09-2012
Výber 2012/22/2
štátny radca, Oddelenie monitoringu, Odbor monitoringu, výkazníctva a závierky fondov pre EK
16-07-2012
Výber 2012/19/2
Hlavný radca – Oddelenie vyhodnocovania projektov – RP Trnava
13-07-2012
Výber 2012/21/2
Hlavný radca – Referát účtovníctva fondov
10-07-2012
Výber 2012/20/2
štátny radca - Oddelenie kontrol krížového plnenia
02-07-2012
Výber 2012/18/2
štátny radca - Odbor metodiky projektových podpôr
02-07-2012
Výber 2012/17/2
štátny radca - Referát administrácie nezrovnalostí
14-06-2012
Výber 2012/16/2
Hlavný radca – RP Trnava
01-06-2012
Výber č. 2012/15/2
Štátny radca – Odbor správy majetku a prevádzky
17-04-2012
Výber 2012/14/2
Radca – Oddelenie prevádzky IS
17-04-2012
Výber 2012/13/2
Štátny radca – Oddelenie zmluvných vzťahov
20-03-2012
Výber 2012/10/2
Odborný radca – Oddelenie PRV os 1 a 4, Odboru autorizácie podpôr, Sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
20-03-2012
Výber 2012/9/2
Štátny radca – Oddelenie PRV os 1 a 4, Odboru autorizácie podpôr, Sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
20-03-2012
Výber 2012/8/2
Štátny radca – Oddelenie ATIS, Odboru živočíšnych komodít, Sekcie organizácie trhu
20-03-2012
Výber 2012/7/2
Štátny radca – Odbor živočíšnych komodít, Sekcie organizácie trhu
20-03-2012
Výber 2012/6/2
Štátny radca – Odbor rastlinných komodít, Sekcie organizácie trhu
20-03-2012
Výber 2012/5/2
Štátny radca – Referát zahraničných vzťahov, Kancelárie GR
20-03-2012
Výber 2012/4/2
Štátny radca – Referát správneho konania nezrovnalostí, Odboru správy nezrovnalostí a dlhov, Platobnej sekcie
07-02-2012
Výber 2012/3/2
štátny radca – ODD.PRV os 2,3 a OP RH
02-02-2012
Výber č. 2012/2/2
Štátny radca - Odbor organizačno právny
31-01-2012
VÝBER 2012/1/2
ODBOR LESNÍCKYCH PODPÔR
25-11-2011
Výber 2011/28/2
Štátny radca – na Oddelení environmentálnych podpôr, Odboru priamych a environmentálnych podpôr, Sekcie priamych podpôr
10-11-2011
Výber 2011/27/2
Radca - Odbor účtovníctva a rozpočtu prevádzky
03-11-2011
Výber 2011/26/2
Výber OR 2011-26-2 Referát zahraničných vzťahov
02-11-2011
Výber 2011/25/2
Výber ŠR 2011-25-2 Odbor rizikovej analýzy
28-10-2011
Výber 2011/20/2
26-10-2011
Výber 2011/23/2
25-10-2011
Výber 2011/24/2
19-09-2011
Výber 2011/21/2
hlavný radca – RP Prešov
19-09-2011
Výber 2011/22/2
štátny radca – kontrolór na odbore kontroly projektových podpôr
26-08-2011
Výber 2011/4/2
na pozíciu štátny radca
26-08-2011
Výber 2011/3/2
na pozíciu štátny radca
15-08-2011
Výber 2011/19/2
odborný radca – Oddelenie priamych podpôr
01-08-2011
Výber 2011/1/Ext
štátny radca – riaditeľ odboru riadenia SLA a projektov
20-07-2011
Výber 2011/18/2
Štátny radca – odbor kontroly projektových podpôr
19-07-2011
Výber 2011/17/2
Štátny radca – referát výkazníctva a štatistiky
19-07-2011
Výber 2011/16/2
Štátny radca – oddelenie monitoringu
30-06-2011
Výber 2011/15/2
Radca – RP Rimavská Sobota
08-06-2011
výber 2011/13/2
RP Nové Zámky - štátny radca
07-06-2011
výber 2011/14/2
Hlavný radca, RP Lučenec
12-05-2011
výber 2011/12/2
štátny radca, RP Nitra
07-04-2011
výber 2011-11-2 - hlavný radca
Referát účtovníctva fondov
07-04-2011
výber 2011-10-2- štátny radca
RP Lučenec
07-04-2011
výber 2011-8-2 - odborný radca
Oddelenie PRV os 1 a 4
07-04-2011
výber 2011-9-2 - štátny radca
Referát technických zariadení a technologií merania
05-04-2011
výber - radca
Komárno, Sekcia priamych podpôr
05-04-2011
výber - štátny radca
Odbor Rastlinných komodít
05-04-2011
výber - štátny radca
Odbor Obchodných mechanizmov
16-02-2011
výber 2011/2/2 - hlavný radca
odbor štátnej pomoci, sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci
16-02-2011
výber 2011/1/2 - štátny radca
odbor štátnej pomoci, sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci