Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013

zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1496399315461&uri=CELEX:02013R1305-20150523

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev