Legislatíva SR

Novelizované nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktoré nadobudlo účinnosť 25.2.2019.

Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení účinnom od 1.1.2019

Novelizované nariadenia č. 342/2014 Z. z., č. 36/2015 Z. z. a č. 75/2015 Z. z.

ktoré nadobudli účinnosť15.03.2018

Zákon č. 280/2017 Z. z.

Zákon č. 280/2017 Z. z. z 12.októbra 2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z.z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.,

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov