01.06.2016

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7 - II. časť

 

Otázka č.1 V súlade s bodom 10 Usmernenia nemôžu byť cenové ponuky pre stavebnú časť a cenové ponuky pre technologickú časť staršie ako 3 mesiace pred podaním na PPA. Ako má žiadateľ postupovať a kedy má doklady spojené s obstaraním tovarov a prác predložiť, v prípade  ak už má  s PPA podpísanú zmluvu o NFP a ako a odkedy sa bude posudzovať lehota týkajúca sa cenových ponúk nie starších ako tri mesiace?

Odpoveď: Termín do kedy musí konečný prijímateľ podklady z obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb predložiť na PPA má uvedený v Zmluve o NFP. V bode 10 citovaného usmernenia  je uvedené, že cenová ponuka nesmie byť staršia ako 3 mesiace pred jej podaním na PPA. V prípade, že žiadosť alebo podpísaná zmluva o NFP má niekoľko samostatných  predmetov projektu, je povinný ich predložiť na PPA za celý projekt v jednom podaní, pričom každá cenová ponuka musí splniť podmienku 3 mesačnej lehoty pred jej podaním na PPA.

Otázka č.2 Musia byť aj pri stavebných prácach predložené 3 cenové ponuky, alebo postačuje len  nacenenie rozpočtárom podľa výkazu a výmeru zo stavebnej projektovej dokumentácie na základe, ktorej bolo vydané stavebné povolenie a ktorá bola predložená v rámci žiadosti o NFP?

Odpoveď: Žiadateľ/konečný prijímateľ predkladá pri stavebných prácach vždy 3 kompletné cenové ponuky v zmysle Usmernenia č. 7. Ich vypracovanie bude vychádzať z  výkazu výmer uvedených v stavebnej projektovej dokumentácii, ktorá bola predložená na PPA.

Otázka č.3 Ak víťaz obstarávania odstúpi, musí žiadateľ uzatvoriť zmluvu s druhým, resp. tretím v poradí, na vysúťaženú cenu? Do akej doby musí byť zmluva uzatvorená, resp. aký je v takomto prípade postup?

Odpoveď: Ak vznikne uvedená situácia je na žiadateľovi/konečnom prijímateľovi ako  sa  rozhodne. Buď urobí výber nového dodávateľa, pričom je povinný  požiadať o písomný súhlas PPA . V písomnom súhlase s výberom nového dodávateľ PPA stanový termín do ktorého doloží doklady z nového obstarávania, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v Usmernení č. 7, pričom PPA bude žiadateľovi/prijímateľovi akceptovať len sumu uvedenú v Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok /  Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo uvedenú v Žiadosti o NFP.
Ak sa žiadateľ/konečný prijímateľ  rozhodne, že nebude robiť nový výber dodávateľa má možnosť postupovať podľa bodu  18  Usmernenia č. 7 citujeme: „ Ak nastane situácia uvedená v bode 17 a žiadateľ sa dohodne s dodávateľom, ktorý bol pri výbere dodávateľa druhý a ďalší v poradí, požiada PPA o schválenie zmeny dodávateľa, pričom PPA bude žiadateľovi/prijímateľovi akceptovať len sumu uvedenú v Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok /  Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t.j. maximálne v sume, ktorú ponúkol prvý dodávateľ v poradí. K uskutočneniu zmeny dodávateľa dáva PPA pred zmenou dodávateľa písomný súhlas.
Žiadateľ/konečný prijímateľmusí tak  urobiť ihneď ako sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Otázka č.4 Je potrebné, aby žiadateľ - obstarávateľ uzatvorenú kúpnu zmluvu niekde zverejňoval, alebo bude postačovať ak bude archivovaná len u obstarávateľa?

Odpoveď: PPA pre tieto účely nevyžaduje zverejňovanie uzatvorených zmlúv za predpokladu, že žiadateľovi táto povinnosť nevyplýva z iného právneho predpisu SR.

Otázka č.5 Môže obstarávateľ nakupovať hneď po uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo musí oboznámiť všetky dotknuté subjekty – uchádzačov o výsledku obstarávania a až po uplynutí 15 dňovej lehoty na odvolanie sa od doručenia oznámenia o výsledku obstarávania všetkým uchádzačom ?

Odpoveď: PPA v podmienkach nestanovila lehoty na odvolanie. 15 dňová lehota sa vzťahuje len na vypracovanie cenovej ponuky. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ/konečný prijímateľ môže po vyhodnotení obstarávania uzatvoriť zmluvu s vybratým uchádzačom.

Otázka č.6 Bude pri stavebných investíciách v časti referencie  akceptovať zákazky  čo sa týka sumy zákazky s hodnotou o 30% nižšou, ako je predpokladaná hodnota zákazky aj  referencie z viacerých  stavebných zákaziek od minimálne 2 užívateľov v sumárne v hodnote aspoň 70% PHZ? T. z. pri PHZ 1 mil. EUR doloží každý uchádzač aj viacero menších referencií, ktoré dokopy robia min. 700 000 EUR (napr. 100 000 EUR za stavbu A, 200 000 EUR za stavbu B a 400 000 EUR za stavbu C) ?

Odpoveď: PPA by akceptovaním uvedeného porušila citované usmernenie. Žiadateľ/konečný prijímateľpri stavebných investíciách k cenovým ponukám musí doložiť referencie minimálne od 2 užívateľov stavieb, každú minimálne v hodnote 70% predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)? T. z. pri PHZ 1 mil. EUR doložia uchádzači po dve referencie na uskutočnené stavebné práce, každú v hodnote min. 700 000 EUR.

Otázka č.7 V zmysle uvedeného Usmernenia č. 7 sú stanovené postupy a následne prílohy, ktoré je žiadateľ/konečný prijímateľ povinný predložiť na PPA. Môže žiadateľ postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne predloží na PPA len jednu alebo 2 cenové ponuky?

Odpoveď: Ak sa na žiadateľa/konečného prijímateľa vzťahuje Usmernenie č. 7 , je povinný postupovať podľa tohto usmernenia. V bode 15sa uvádza citujeme:“V prípade, že ponuku môže poskytnúť len jediný dodávateľ (resp. len dvaja dodávatelia), resp. v  prípade, ak tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ, akceptuje sa 1 cenová ponuka, tzn. žiadateľ/prijímateľ nemusí vykonávať výber dodávateľa min. z troch cenových ponúk. Uvedené je žiadateľ/prijímateľ povinný preukazne odôvodniť. Zároveň v týchto prípadoch musí žiadateľ/prijímateľ zverejniť výzvu na predkladanie ponúk aj v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.

Otázka č.8 V bode 10 sa uvádza, že ponuka nesmie byť staršia ako 3 mesiace pred podaním na PPA. V zmluve o NFP je konečný prijímateľ zaviazaný predložiť potrebné nedoložené (podklady z obstarávania, stavebné povolenie....) naraz. Konečný prijímateľ, ktorý chce zrealizovať strojové investície teraz a napr. stavebné povolenie bude neskôr, musí s nákupom strojov počkať?

Odpoveď: Výber dodávateľa si môže urobiť súčasne na strojové investície a aj na stavebné investície. Ak plánuje realizovať časť projektu (nákup strojov) skôr ako bude mať všetky podklady k zaslaniu na PPA sa lehota staršia ako 3 mesiace vzťahuje na začatie realizácie projektu. V takýchto prípadoch následne PPA vyzve žiadateľa na preukázanie začiatku realizácie projektu (preukáže pri strojových investíciách napr. dodacím listom, faktúrou alebo pri stavebných investíciách fotokópiou prvých listov zo stavebného denníka).

 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF