18.11.2019

43/PRV/2019

Výzva č. 43/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  1 –  Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností