PPA / PPA  / CAF

CAF

26.04.2023

Implementácia modelu CAF v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je spolu s ďalšími troma orgánmi štátnej správy v procese implementácie spoločného rámca hodnotenia, ktorý sa v nasledujúcich mesiacoch bude uskutočňovať pod odborným dohľadom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

PPA sa v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pustila do projektu Spoločného rámca hodnotenia kvality– model CAF, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie organizácii a bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework) (ďalej len „model CAF“) je systém komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejnú správu. Model CAF je systém určený pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Model CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality (TQM – Total Quality Management). Model CAF je založený na predpoklade, že lepšie výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov.
V tomto procese budú zamestnanci PPA v spolupráci s vami, našimi klientami (prijímateľmi, žiadateľmi, občanmi, verejnosťou a i.) hodnotiť PPA v 9 kritériách:

 • VODCOVSTVO
 • STRATÉGIA a PLÁNOVANIE
 • ZAMESTNANCI
 • PARTNERSTVÁ a ZDROJE
 • PROCESY
 • VÝSLEDKY vo VZŤAHU k OBČANOVI
 • VÝSLEDKY vo VZŤAHU k ZAMESTNANCOM
 • VÝSLEDKY vo VZŤAHU k SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
 • KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI

Štruktúra modelu CAF

Implementáciou modelu CAF sa dosiahne:
 • lepšie vnímanie agentúry (navonok a dovnútra)
 • optimalizácia procesov
 • zvýšenie kvality práce a výstupov
 • zlepšenie komunikácie
 • zlepšenie pracovného prostredia.
Hlavným cieľom je, aby sa PPA správne orientovala na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality a aby sa zameriavala na riešenie svojich úloh v prospech občana, aby umožňovala vlastným zamestnancom kvalitný rozvoj.
Zdroje:

Aktuálne informácie implementácie v PPA: 

Rezort pôdohospodárstva aktívne spolupracuje pri písaní samohodnotiacej správy CAF. Na pôde ministerstva pôdohospodárstva prebehlo minulý mesiac prvé stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia a metodici jednotlivých CAF tímov MPRV SR, PPA a ÚKSUP. Pani generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR ako garant CAF za MPRV SR, zástupcom služobných úradov tlmočila a vyjadrila veľkú podporu projektu od pána ministra Bíreša.


Dňa 11.9. 2023 v priestoroch PPA prebehlo posúdenie na mieste podľa modelu CAF a diskusia k samohodnotiacej správe CAF PPA. Ako výsledok posúdenia na mieste obdŕžala PPA od externých posudzovateľov Spätnú správu z posúdenia na mieste. PPA sa v nasledujúcom období bude venovať vypracovaniu akčného plánu CAF a táto správa bude slúžiť ako jeden zo zdrojov námetov na zlepšenie. 


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ