23.10.2023

PPA POTVRDILA SVOJU PRIORITU BOJA PROTI KORUPCII A ZÍSKALA CERTIFIKÁT ANTIKORUPČNÉHO SYSTÉMU.

Bratislava, 23. október 2023: PPA získala Certifikát ISO 37001 a tým potvrdzuje, že má systém antikorupčného manažérstva v súlade s medzinárodnými normami. Externý audit systému manažérstva proti korupcii ISO 37001:2016, bol realizovaný v auguste a septembri 2023 spoločnosťou QSCert, spol s r.o..

Zavádzanie antikorupčného systému podľa normy ISO 37001 má priaznivý vplyv na vnímanie protikorupčných opatrení zavedených v podmienkach agentúry. Okrem toho sa tým tiež zvyšuje dôveryhodnosť organizácie a posilňuje jej reputácia voči farmárom, obchodným partnerom a verejnosti. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Od prvého dňa môjho pôsobenia v agentúre je boj proti korupcii moja priorita. Systém antikorupčného manažérstva pomáha organizácii efektívnejšie identifikovať, znižovať a riadiť riziká korupcie. Tým sa minimalizuje riziko vystavenia právnej zodpovednosti a finančným stratám spojenými s korupciou. Pre agentúru je dôležité vyslať takýto pozitívny signál smerom k verejnosti a som rád, že sa to podarilo.“.

ISO 37001 kladie dôraz na riadenie a transparentnosť v organizácii. To znamená lepšiu kontrolu nad procesmi a zvýšenú transparentnosť vo vzťahoch s farmármi, obchodnými partnermi a verejnosťou. Implementovaný antikorupčný systém nadviazal, rozšíril a prehĺbil procesy a kontrolné mechanizmy v oblasti boja proti korupcii, ktoré doteraz PPA využívala. 

Cesta PPA k tomuto úspechu sa začala podrobnou revíziu interných politík a postupov s cieľom zabezpečiť ich súlad s medzinárodnou antikorupčnou normou ISO 37001:2016. Medzi dôležité kroky a aktivity, ktoré boli súčasťou tejto prípravy boli :

  • Jasná deklarácia a záväzok bojovať proti korupcii a podporovať implementáciu normy ISO 37001 zo strany súčasného vedenia PPA.
  • Stanovenie zodpovedných osôb, ktoré sú zodpovedné za implementáciu a správu systému antikorupčného manažérstva, vrátane vymenovania Osoby vykonávajúcej dohľad nad systémom.
  • Vytvorenie a zverejnenie Protikorupčnej politiky PPA.
  • Vytvorenie súladu medzi existujúcimi internými smernice v oblasti prevencie korupcie a ich doplnenie o postupy vyplývajúce z Normy ISO37001.
  • Zabezpečenie, aby zamestnanci PPA boli primerane informovaní o politike a postupoch týkajúcich sa antikorupčného manažérstva a absolvovali príslušné školenie.

Úlohou Systému manažérstva proti korupcii bolo vybudovať, následne udržiavať a trvalo zlepšovať spoľahlivý a dôveryhodný systém, ktorý pokrýva všetky oblasti prevencie korupcie a určuje metódy pre nastavenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov v súlade aj s prijatou Protikorupčnou politikou PPA. PPA sa získaním tohto certifikátu zaradila do skupiny spoločností, ktoré ho už získali. Medzi nimi napríklad Úrad vlády Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie atď.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ