24.04.2020

Agrorezort nebude posúvať dátum podávania jednotnej žiadosti

MPRV SR neplánuje posunúť konečný dátum na podávanie „Jednotnej žiadosti na rok 2020“. Agrorezort plne zabezpečil štart kampane a v prípade predĺženia termínu by došlo aj k oneskoreniu vyplácania, čo by poľnohospodárom mohlo spôsobiť značné finančné komplikácie. Ministerstvo preto upozorňuje žiadateľov, aby nenechávali podanie žiadosti na poslednú chvíľu.

MPRV SR má v zmysle platného legislatívneho rámca Európskej únie povinnosť stanoviť konečný dátum na podávanie tzv. jednotnej žiadosti, na 15. mája príslušného kalendárneho roka. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, sa Európska komisia rozhodla predĺžiť pre rok 2020 možnosť podávania žiadostí o priame platby a tzv. „neprojektové“ opatrenia Programu rozvoja vidieka SR, až do 15. júna 2020. Táto možnosť sa vzťahuje výlučne na podávanie žiadostí v roku 2020 a je pre členské štáty dobrovoľná.

Po dôkladnom zvážení prínosov a rizík posunu konečného dátumu, sa agrorezort rozhodol tento termín neposúvať. Posun podávania žiadostí by spôsobil aj oneskorené vyplácanie, čo by v aktuálnej situácií slovenského poľnohospodárstva mohlo spôsobiť vážne komplikácie. Posun končeného dátumu by zároveň mohol znížiť flexibilitu, pokiaľ ide o zabezpečenie administrácie žiadostí, z hľadiska systémov a kontroly, nakoľko posun termínu predkladania žiadostí zároveň neumožňuje posun termínov výkonu administratívnych kontrol, kontrol na mieste, resp. kontrol prostredníctvom diaľkového prieskumu  Zeme. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie však môže rezort konať operatívne. V súčasnej situácii sa to však nepredpokladá.

I napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré Slovenská republika zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19, bola zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená od 06. apríla 2020. Ministerstvo spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) dôrazne vyzývajú žiadateľov, aby pri komunikácii so zástupcami rezortu v maximálnej možnej miere využívali elektronickú komunikáciu. Zamestnanci ministerstva a PPA sa budú usilovať poskytnúť nevyhnutnú elektronickú asistenciu, v súvislosti s podávaním jednotnej žiadosti pre rok 2020. Práve táto forma komunikácie prispeje k vyššej efektivite.

V aplikácii IS GSAA pre žiadateľa nepribudli žiadne zásadné zmeny funkcionality, preto by žiadatelia z predošlých rokov nemali mať žiadne neočakávané problémy so zákresom svojich plôch a s následným vyplnením zoznamov poľnohospodárskych pozemkov a zoznamov poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.

Do 24. apríla bolo podaných približne 15% očakávaných žiadostí a do samotného IS GSAA vstúpilo k dnešnému dňu cca 33% žiadateľov, zo všetkých registrovaných žiadateľov. Zástupcovia rezortu žiadajú a odporúčajú žiadateľom v žiadnom prípade neodkladať podanie žiadosti na poslednú chvíľu, čo sa vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti môže obrátiť v ich neprospech.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ