09.06.2017

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2