07.07.2022

CHOVATELIA A PESTOVATELIA MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH.

Bratislava, 7. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Ide o výzvu v rámci Schémy štátnej pomoci č. SA.63530(2021/XA).

Výzva je otvorená od 07. júla 2022 do 28. júla 2022.

Dotácia sa vzťahuje na nasledovné výstavy:

Demeter, Veľké Teriakovce

Chovateľský deň mäsových plemien, Medzianky

Chovateľský deň ošípaných, Nitra

Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň

Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka

Kôň 2022, Trenčín

Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra

Ovenálie, Východná

Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica

Simmental Cup Národný šampionát SR a ČR, Hniezdne

Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok

Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra

Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľ predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami.

Podať žiadosť je možné poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

                                        alebo osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:

Hraničná 12

815 26 Bratislava, na prízemí č. dverí 27.
Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave. Kontakt: statnapomoc@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ