11.02.2022

CHOVATELIA MÔŽU POSIELAŤ ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ VNÚTROŠTÁTNU PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY

Bratislava, 11. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom, že môžu predkladať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2022.
Predkladať žiadosti môžu od 15. februára 2022 do 28. februára 2022, po tomto termíne sa na predložené žiadosti nebude prihliadať.

Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť aj v roku 2021, pošle PPA na ich mailové schránky (uvedené v minuloročnej žiadosti), predgenerované údaje vo formáte „XML“ a „PDF“. Tieto môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu.

Pred podaním žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky musí žiadateľ podať Identifikačný list. Noví žiadatelia musia vyplniť Identifikačný list (IL) a Vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (VDJ) samostatne. Povinnou prílohou je zoznam dojčiacich kráv a zoznam oviec a kôz.

Žiadosť môžu podávať:

Elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom odporúčame využiť pomôcky:

  • Príručka pre elektronické podávanie žiadosti o VDJ prostredníctvom portálu slovensko.sk
  • Príručka pre elektronické podávanie IL prostredníctvom portálu slovensko.sk

Elektronicky prostredníctvom podania Všeobecná agenda podpísané KEP 

           IL a VDJ vrátane povinných príloh je potrebné priložiť ako prílohy           vo formáte „PDF“ (je možné podať jedným podaním).

Na elektronické podanie formulárov prostredníctvom podania Všeobecná agenda odporúčame využiť ako pomôcku:

  • Usmernenie pre elektronické predkladanie žiadosti na DJ (vrátane prílohy Návod všeobecná agenda)

Písomne listinnou formou

Písomné podanie na zverejnených formulároch VDJ a IL vrátane povinných príloh je možné podať spolu jedným podaním, ktoré je potrebné doručiť poštovou prepravou alebo osobne na príslušné regionálne pracovisko.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 odporúčame využiť elektronické formy podania žiadosti.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ