11.10.2023

DOBRÁ SPRÁVA PRE VČELÁROV – PPA IM POSIELA PRVÉ PLATBY.

Bratislava, 11. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pre obdobie 2022/2023 prijala od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 od troch schválených žiadateľov (včelárske združenia) žiadosti o poskytnutie podpory v celkovej výške 1 117 878 EUR. Žiadosti preverila a po administratívnej kontrole predložených dokumentov rozhodla o poskytnutí podpory pre jednotlivé včelárske opatrenia v zmysle nariadenia vlády SR č. 10/2023 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva nasledovne:

Na opatrenie
a)     pre „poradenské služby a technická podpora“ v sume 398 752 EUR,
b)     pre „investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva“ v sume 316 085 EUR,
c)      pre „boj proti škodcom a chorobám včelstiev“ v sume 248 591 EUR,
d)     pre „vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev“ v sume 12 400 EUR,
e)     pre „obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev“ v sume 8 841 EUR,
f)       pre „podpora analýz včelárskych produktov“ v sume 2 099 EUR,
g)      pre „spolupráca pri realizácii projektov aplikovaného výskumu“ v sume 6 200 EUR,
h)     pre opatrenie „propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva“ v sume 54 966 EUR,

spolu v celkovej výške 1 047 936 EUR.

PPA už vyplatila prvé platby v rámci nového Strategického plánu SPP 2023-2027, čím začala novú éru poskytovania podpôr. Podporu poskytla PPA pre 835 jednotlivých včelárov156 združených organizácií.

Bližšie informácie o poskytovaní podpory pre včelárov a včelárske združenia je možné získať na vcely@apa.sk.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001