07.12.2020

Doplňujúca informácia pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR požiadalo Pôdohospodársku platobnú agentúru o zverejnenie nasledovnej informácie:

„Záujemcovia o platby na Ekologické poľnohospodárstvo v prechodnom období (2021-2022), ktorí už sú registrovaní na ÚKSÚP v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“) a teda majú pridelené registračné číslo (SK- rok/číslo) sa znova neregistrujú. Doregistrujú si len prípadné nové pozemky, ktoré v systéme EPV neboli doteraz zaradené, a to zaslaním vyplnenej Žiadosti o zmenu registrácie v EPV – rozšírenie výmery. Potvrdenie o registrácii v EPV na účely podpory ÚKSÚP nevydáva, prevádzkovateľ sa preukazuje aktuálne platným Oznámením o zmene registrácie. Registrácia v EPV na ÚKSÚP sa nezruší s ukončením podporných opatrení zo strany PPA.

Žiadosť o registráciu do EPV zo všetkými povinnými prílohami posielajú na ÚKSÚP len tí záujemcovia o platbu na Ekologické poľnohospodárstvo, ktorí nie sú vedení v registri EPV a teda nemajú pridelené registračné číslo (SK- rok/číslo). Podrobné informácie ohľadom registrácie do EPV nájdete na web stránke ÚKSÚP: www.uksup.sk/ooepv-registracia-ekologickych-prevadzkovatelov.“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ