24.02.2022

JOZEF KISS: OSLOVÍME ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN

Bratislava, 24. február 2022: Na dnešnom pracovnom stretnutí zástupcov Miestnych akčných skupín (MAS), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory (SPPK) s vedením Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa prítomní venovali téme uplatňovania Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. Potreba vyriešiť uplatňovanie Usmernenia PPA č. 8 vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré začnú platiť od 31. marca 2022, po novelizácii zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Národná sieť MAS (NS MAS) navrhuje úplné zrušenie usmernenia č.8. Odzneli názory, že ide nad rámec zákona a komplikuje procesy schvaľovania žiadostí.
Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss si vypočul argumenty a návrhy MAS a SPPK a zdôvodnil opodstatnenosť uplatňovania tohto usmernenia aj v budúcnosti vzhľadom na záväzky PPA smerom k Európskej komisii (EK). Zároveň niektoré z nich považuje za vhodné prehodnotiť a preto sa rozhodol, v záujme korektného a rýchleho riešenia, osloviť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Centrálny koordinačný orgán (CKO). Jozef Kiss: „Oslovíme Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán, poskytneme im všetky naše podklady, odvoláme sa na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá začne platiť od 31. marca 2022 a požiadame o jednoznačné stanovisko, ako máme postupovať.“ Očakáva, že po získaní stanoviska bude jasné, ako má PPA od 1. apríla 2022 postupovať: „Či budeme uplatňovať optimalizované usmernenie č. 8, alebo bez neho“.
Takéto riešenie je prijateľné aj pre MPRV SR a rovnako ho vítajú zástupcovia NS MAS a SPPK. Ocenili konštruktívny návrh generálneho riaditeľa Jozefa Kissa a súhlasia s navrhnutým riešením. PPA považuje za dôležité zjednodušenie a zrýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania tam, kde je potrebné. Zároveň prijala systémové opatrenia, vďaka ktorým je tento proces maximálne transparentný. Tam, kde verejné obstarávanie potrebné nie je, zavádza katalógové cenníky, ktoré verejné obstarávanie úplne vylúčia. V minulosti totiž práve verejné obstarávanie vytváralo najväčší priestor pre podvody a korupciu, preto jeho vylúčenie z procesu prispeje k eliminovaniu takéhoto správania zo strany žiadateľov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ