26.11.2021

JOZEF KISS: PODPORÍME PROJEKTY ZAMERANÉ NA EKOLÓGIU

Bratislava, 25. november 2021: Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss na online diskusii na tému „Ako ustáť ozajstnú reformu chlebového odvetvia“ zdôraznil potrebu podpory ekologických projektov.

PPA bude už pri najbližších výzvach 4.1 a 4.2 uplatňovať tento princíp. Výzvy sa týkajú nákupu poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych stavieb, Výzva 4.1 bude vypísaná v januári 2022 a výzva 4.2 už v decembri 2021. Jozef Kiss považuje za dôležité dbať na efektivitu a ako príklad uvádza práve výzvy 4.1 a 4.2: „Máme dva príklady - mechanizácia a hospodárske budovy. Keď si zoberiete, že mechanizáciu môže mať manuálnu alebo automatizovanú, ktorá vám umožňuje okrem iného presnejšie hnojenie. To na jednej strane zvyšuje efektivitu pri menšom negatívnom dopade na pôdu alebo spodnú vodu. Tu chceme aby viac peňazí dostal ten, kto bude používať automatizovanú mechanizáciu“. Dodáva, že pri hospodárskych stavbách bude zohľadňované ekologické stavanie hospodárskych budov na pozemkoch pôvodných hospodárskych budov a nie na tzv. zelenej lúke. „Ekológia nie je iba o zelených víziách, ale o kvalitnejšom a efektívnejšom narábaní s tým, čo máme“, uviedol Jozef Kiss.

PPA v rýchlom tempe prijíma nové opatrenia, ktoré garantujú, že sa agentúra stane efektívnou, modernou inštitúciou, ktorá bude poskytovať profesionálne platobné služieb poľnohospodárom, potravinárom a lesníkom. Jozef Kiss spomenul tri kľúčové oblasti. V prvej - konflikt záujmov – pristupuje PPA k preverovanie konfliktu záujmov medzi zamestnancom PPA a žiadateľom o podporu. V druhej – verejné obstarávanie – bude aplikovaná plná elektronizácia obstarávania a tretiu oblasť – dotácie - čaká zásadná zmena v sledovanie aktuálneho statusu žiadateľa. Jozef Kiss: „Peniaze dostane ten, kto zabezpečí efektivitu, to znamená, že už sa nestane, aby dotáciu dostala firma, ktorá je v krachu“. Všetky tri spomenuté opatrenia zabránia zneužívaniu dotácií a neefektívnemu nakladaniu s financiami.

Informácia bola prítomnými prijatá pozitívne, najmä preto, že reflektujú na požiadavky poľnohospodárov a potravinárov.

Celá diskusia je k dispozícii na https://www.youtube.com/watch?v=1xQNPUiFcK4


 


 


 


Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF