28.09.2022

MALÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PODNIKY MÔŽU O FINANČNÚ PODPORU ŽIADAŤ UŽ IBA TRI DNI.

Bratislava, 28. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že malé poľnohospodárske podniky môžu požiadať o paušálnu platbu 15 000 EUR už iba do 30. septembra 2022. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 č.53/PRV/2022 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých a stredných podnikov bola vyhlásená 1.7.2022 a do dnešného dňa prijala PPA 42 žiadostí.

Podpora vo forme paušálnej platby 15 000 EUR je určená pre poľnohospodárske mikropodniky na realizáciu podnikateľského plánu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev