11.03.2020

Opatrenia PPA na zníženie rizík podvodov pri podávaní žiadostí o priame podpory

.