05.09.2022

OPRÁVNENÉ KAFILÉRIE MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA KADÁVERY.

Bratislava: 5. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie od 5. septembra 2022 do 7. septembra 2022. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení. Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

                      Pôdohospodárska platobná agentúra

                      Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

                      Odbor štátnej pomoci

                      Hraničná 12

                      815 26 Bratislava.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

Samotný farmár je oprávnený konečný príjemca pomoci, ktorý predkladá poskytovateľovi služby písomnú žiadosť o pomoc na príslušný kalendárny rok a následne uzatvára s poskytovateľom služby zmluvu o poskytnutí pomoci formou zabezpečenia vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Poskytovateľ služby zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenie o predkladaní žiadostí na zabezpečenie vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Príjemca pomoci nie je oprávnený u poskytovateľa služby si uplatňovať tie oprávnené náklady, ktoré si už uplatňuje pri podaní žiadosti v príslušnom kalendárnom roku 2022 v zmysle Schémy

štátnej pomoci SA.100260 na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení Dodatku č.3, alebo dodatku k uvedenej schéme. 

Príjemca pomoci je povinný k žiadosti doložiť čestné prehlásenie, že odstraňované alebo likvidované zvieratá neuhynuli alebo neboli zlikvidované z dôvodu nariadených veterinárnych opatrení.
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci a usmernenia pri podávaní žiadosti je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odboru štátnej pomoci na statnapomoc@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev