13.06.2023

OPRÁVNENÉ KAFILÉRIE MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA KADÁVERY.

Bratislava, 13. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie v termíne od 13. júna 2023 do 14. júna 2023. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované a zároveň po termíne ukončenia výzvy nebude možné podať žiadosť v systéme ITMS2014+.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení. Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

Príjemca pomoci je povinný k žiadosti doložiť čestné prehlásenie, že odstraňované alebo likvidované zvieratá neuhynuli alebo neboli zlikvidované z dôvodu nariadených veterinárnych opatrení.

Aktuálna schéma štátnej pomoci na dotáciu týkajúcu sa odstraňovania a likvidácie mŕtvych hospodárskych zvierat, ktorá je zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.102865, je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“):

http://www.mpsr.sk//index.php?navID=161&id=14692

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci a usmernenia pri podávaní žiadosti je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odboru štátnej pomoci na statnapomoc@apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ