03-07-2017

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa aktualizovanú verziu č. 02 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane všetkých jej príloh.