29-06-2017

Oznámenie o zverejnení Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 9 /2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA ( v časti  PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Usmernenia PPA ) Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 9 /2017 k uplatňovaniu korekcií pri verejnom obstarávaní a obstarávaní, vrátane všetkých jeho príloh.