08.12.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 72/PRV/2023 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 72/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                        4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie:                 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť:                                Obnoviteľné zdroje energie      

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ