26.01.2024

Oznámenia o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje, že uzavrie výzvy:
  • 56/PRV/2022 pre podopatrenie 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva; dátum uzavretia 29.02.2024
  • 60/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení; dátum uzavretia 29.02.2024
  • 61/PRV/2022 pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami; dátum uzavretia 29.02.2024
  • 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch; dátum uzavretia 30.04.2024
  • 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, činnosť: Investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii, ako sú skladovacie kapacity a prepravné kapacity potrebné pre distribúciu potravinovej pomoci pre cieľovú skupinu; dátum uzavretia 29.02.2024
  • 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností; dátum uzavretia 29.02.2024
  • 68/PRV/2023 pre podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie; dátum uzavretia 29.02.2024
  • 69/PRV/2023 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou; dátum uzavretia 29.02.2024

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ