10.10.2023

Oznámenia o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022, číslo výzvy 39/PRV/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje, že uzavrie výzvu číslo 39/PRV/2019 pre opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky, podopatrenie: 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 z dôvodu dlhodobo nízkeho záujmu zo strany žiadateľov.
Pôdohospodárska platobná agentúra uzavrie výzvu dňa 31.10.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001