17.08.2009

Oznámenie č. 14 zo dňa 17.08.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, verziu č. 1 v kapitole 2. Charakteristika priorít, osí a opatrení PRV v časti neoprávnené výdavky pre opatrenie č. 1.1., 1.2. a 1.4. a v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.

Aktualizácia uvedenej príručky sa netýka žiadostí predkladaných v rámci nasledovných Výziev na predkladanie žiadostí:

  • Výzva č. 2009/PRV/11 pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem, zverejnená dňa 15.7.2009
  • Výzva č. 2009/PRV/12 pre opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie, zverejnená dňa 4.8.2009
  • Výzva č. 2009/PRV/13 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, zverejnená dňa 15.7.2009

Žiadosti, predkladané v rámci uvedených výziev sa vypracovávajú podľa Príručky pre žiadateľa o NFP verzia 2.0, zverejnenej dňa 15.7.2009.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev