17.08.2009

Oznámenie č. 15 zo dňa 17.08.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie  2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení v časti D: Bodovacie kritériá. Uvedený formulár platí pre žiadosti predkladané v rámci Výzvy č. 2009/PRV/13 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, zverejnenej dňa 15.7.2009.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev