28.07.2022

Oznámenie o možnosti využitia postupu podľa čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 809/2014

Žiadateľ o priame platby je povinný pre poskytnutie priamych platieb v plnej výške dodržiavať všetky pravidlá stanovené príslušnou legislatívou a to aj v súvislosti s plnením poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie ustanovených v § 8 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov (NV SR č. 342/2014 Z. z.)

Aj v súvislosti s aktuálnou klimatickou situáciou dávame do pozornosti ustanovenie čl. 15 ods. 2 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, v zmysle ktorého je žiadateľovi v riadne odôvodnených prípadoch možné povoliť zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu aj po konečnom termíne na zmenu jednotnej žiadosti, a to vzhľadom na spôsob využívania poľnohospodárskych pozemkov nahlásených na účel platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, a to za predpokladu, že to nestavia žiadateľa do výhodnejšej pozície v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pôvodnej žiadosti.

Na základe uvedeného v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ využiť zmenu v Zozname poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu (ďalej len „ZPPE“), pričom v prípade aktuálnej situácie ide napr. o zmenu plnenia postupu podľa § 11 ods. 3 písm. f) NV SR č. 342/2014 Z. z. využitím ozimných medziplodín namiesto využitia letných medziplodín podľa stanovených termínov, prípadne zmenu nahláseného dielu pôdneho bloku. Nesmie však dôjsť k navýšeniu výmer pred uplatnením, prípadne po uplatnení váhového faktora vzhľadom na použitý oprávnený prvok pre účely ZPPE.

Žiadateľ je povinný vykonať prípadnú zmenu v ZPPE bezodkladne. Pri využití tejto možnosti žiadateľ vykoná zmenu ZPPE priamo v aplikácii GSAA, vykoná podanie v GSAA a zašle platobnej agentúre Žiadosť o úpravu žiadosti spolu s odôvodnením požadovanej zmeny ZPPE vrátane podkladov relevantných pre posúdenie, že sa jedná o riadne odôvodnený prípad. Vykonaná zmena nemôže postaviť žiadateľa do výhodnejšej pozície v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pôvodnej žiadosti, napr. zvýšením plnenia úrovne % EFA prvkov. Následne platobná agentúra individuálne posúdi oprávnenosť požadovanej zmeny a na základe výsledku posúdenia rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní vykonanej zmeny.

Pokiaľ ide o problematiku vyššej moci a mimoriadnych okolností, na jednotlivé prípady sa prihliada v kontexte definície vyššej moci v zmysle čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 podľa ktorého pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:

a) úmrtie prijímateľa;

b) dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa;

c) závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

d) náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;

e) epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich;

f) vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

Prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností sa spolu s relevantným dôkazom k spokojnosti príslušného orgánu písomne oznámia tomuto orgánu do pätnástich pracovných dní odo dňa, keď žiadateľ alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť. Prípady vyššej moci sa posudzujú vždy individuálne a vo vzťahu k rozsahu, ktorou postihla žiadateľa.

Za závažnú prírodnú katastrofu, ktorá vážne postihla podnik možno na účely vyššej moci a mimoriadnych okolností považovať situácie, ktoré sú spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami a ktorých následkom súčasne dochádza k vážnemu postihu dotknutého podniku do takej miery, že podnik nie je schopný plniť podmienky priamych platieb. Okolnosťou vyššej moci a mimoriadnych okolností nie je situácia, keď došlo k zanedbateľnému poškodeniu poľnohospodárskej plochy podniku, pre ktorú nie je možné na ploche vykonávať poľnohospodársku činnosť.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ