02.08.2022

Oznámenie o vykonaných administratívnych kontrolách na predložených jednotných žiadostiach v roku 2022

Oznámenie o vykonaných administratívnych kontrolách na predložených jednotných žiadostiach v roku 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2022 predložili jednotnú žiadosť, že v týchto dňoch pristúpila k administrovaniu oznámení o nezrovnalostiach vo výmerách.

Prostredníctvom týchto oznámení PPA informuje žiadateľov o chybách zistených na ich jednotnej žiadosti v rámci administratívnych kontrol podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013. Oznamované nezrovnalosti nie je možné odstrániť v rámci administratívnych postupov vykonávaných PPA, z tohto dôvodu má žiadateľ možnosť sa k zisteným nezrovnalostiam vyjadriť.

Upozorňujeme žiadateľov, že aplikácia GSAA je sprístupnená so všetkými funkcionalitami, t. j. vrátane podania Zoznamu poľnohospodárskych pozemkov ZZP a Zoznamu poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu ZPPE. Z tohto dôvodu pokiaľ budete vzniknutú nezrovnalosť riešiť napr. úpravou hraníc užívania (ďalej len "HU"), nezabudnite vyplniť aj ZPP, prípadne ZPPE, a žiadosť v GSAA podať. Pre potvrdenie výmer resp. vykonaných zmien použite Žiadosť o úpravu s uvedením dátumu, ktorý nie je skorší ako dátum vykonaných a podaných zmien v GSAA. Tento dátum bude považovaný za tzv. relevantný dátum zmeny, ku ktorému potvrdzujete zmeny v GSAA. Formulár Žiadosti o úpravu je prílohou tohto oznámenia.

Pri úprave HU v GSAA dbajte na správne označenie predmetných HU. Upozorňujeme, že v žiadnom prípade nie je možné po oznámení nezrovnalostí navyšovať pôvodne nahlásenú užívanú výmeru v žiadosti prípadne dopĺňať predtým nedeklarované schémy. Aplikácia GSAA sleduje aj rozdielové HU, t. j. v prípade, ak dôjde k zakresleniu "novej" aj rozšírenej plochy, PPA bude všetky tieto prípady skúmať a vyhodnocovať, či nedošlo k neoprávnenému doplneniu žiadosti.

Ak trváte na správnosti Vašej žiadosti a v aplikácii GSAA nevykonáte žiadne úpravy, Vašu odpoveď uveďte v doručenej Špecifikácii nezrovnalostí. Pokiaľ ide len o potvrdenie nahlásených výmer, uveďte ich v časti "Potvrdená výmera". Na každej strane špecifikáciu podpíšte a uveďte dátum (v prípade právnických osôb opečiatkujte).

Vašu odpoveď, či už formou Žiadosti o úpravu alebo potvrdením výmer v Špecifikácii nezrovnalostí, prípadne doplnenú o Vaše písomné slovné vyjadrenie, doručte na príslušné regionálne pracovisko v mieste administrovania Vašej žiadosti do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nezrovnalostiach vo výmerách. V prípade, že do stanoveného termínu nepredložíte žiadnu odpoveď, výsledky administratívnej kontroly bude PPA považovať ako jeden z podkladov rozhodnutia o žiadosti.

Na záver dávame do pozornosti, že aplikácia GSAA pre zmeny HU a ZPP/ZPPE bude žiadateľom plne sprístupnená približne do konca novembra s výnimkou času nevyhnutného pre administratívne úkony zo strany PPA. O presnom termíne uzatvorenia aplikácie bude PPA informovať v dostatočnom časovom predstihu. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom akékoľvek zmeny v ZPP/ZPPE vrátane riešenia zrejmých chýb vykonávať priamo v aplikácii GSAA s podaním Žiadosti o úpravu. Požadované zmeny neohlasujte na osobitnom liste. Zabezpečíte tak vždy aktuálnosť Vami nahlásených údajov na PPA a vyhnete sa prípadným opomenutiam a opätovnému vytvoreniu už raz vyriešených chýb.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ