18.03.2024

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 71/PRV/2024 pre podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

PPA oznamuje, že zverejnila  výzvu č. 71/PRV/2024 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                        2 –  Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky
Podopatrenie:                 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

Ide o aktuálnu výzvu a dátum do kedy je výzva platná: otvorená výzva; výzva platná od 18.03.2024
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 25.03.2024 do: otvorená výzva

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ