27.01.2009

Oznámenie PPA č. 04 zo dňa 27. januára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR:

  1. dopĺňa  Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie žiadateľa k  prideleniu bodov v rámci bodovacích kritérií č. 14, 15 a 16 k ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí v rámci Dodatku č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Žiadateľom vyplnená príloha č. 2 nahrádza Povinné prílohy č. 14, 15 a 16 k ŽoNFP.
  2. aktualizuje formuláre ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
  3. aktualizuje Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Aktualizácia sa týka opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, kde v časti Kritériá spôsobilosti bol doplnený text: „Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení”.
  4. upozorňuje žiadateľov o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013 v opatreniach 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí , že v rámci výziev č. 2009/PRV/09 a 2009/PRV/10 sú konečnými prijímateľmi podpory obce nezaradené do pólov rastu nachádzajúce sa na území cieľa Konvergencie, t. j. na celom území SR mimo Bratislavského kraja. 
     

Spomínané dokumenty nájdete na stránke PPA v časti: Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 4. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 15. Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev