04.12.2008

Oznámenie PPA č. 22 zo dňa 4. decembra 2008

Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 1. decembra 2008, číslo 35351/2008 PPA zverejňuje :

OZNÁMENIE K PREDKLADANIU ZMLUVY ALEBO ZÁVÄZNÉHO VYHLÁSENIA S UVEDENÍM VÝŠKY SPOLUFINANCOVANIA V RÁMCI VÝZVY NA PREDKLADANIE INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA  Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR  2007 – 2013 (Číslo výzvy: 2008/PRV/04)


V zmysle platného Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader aktualizovaného Dodatkom č. 1 zo dňa 20.10.2008, koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) môžu predložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedením výšky spolufinancovania (ostatné verejné zdroje, ako napr.: VÚC, obec) najneskôr do 19. januára 2009.

Zároveň upozorňujeme, že v zmluve alebo záväznom vyhlásení musia byť uvedené nasledovné náležitosti:

  • názov zdroja (napr.:VÚC, obec),
  • názov prijímateľa,
  • výška finančných prostriedkov celkom (v súlade s uvedenou výškou finančných prostriedkov, ktoré koneční prijímateľ (oprávnený žiadateľ) uviedol v Prílohe č.4 Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader, v časti Výška a rozsah podpory – Podporované činnosti, Ostatné verejné zdroje a v Prílohe č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013),
  • činnosti, príp. projekty, neoprávnené výdavky v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia, ktoré budú financované z ostatných verejných zdrojov,
  • podpis a pečiatka zdroja.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) predkladá zmluvu alebo záväzné vyhlásenie osobne alebo doporučene na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

Zmluva alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania sa predkladá v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader aktualizovaného Dodatkom č. 1 zo dňa 20.10.2008, Prílohou č. 1 Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia, kapitolou 4: Zostavenie strategického rámca, bodom 4.3 Finančný plán a Prílohou č.4 Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF