15.11.2021

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n. p., je žiadateľ o platbu pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami ( ďalej len „ANC“) povinný plniť podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek, ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), ktorých držiteľom je žiadateľ o poskytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v ANC v období od 1. mája do 31. októbra daného roku žiadosti o platbu.
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vykonáva administratívnu kontrolu dodržania uvedených podmienok za každý deň určeného obdobia, ktoré trvá od 1. mája do 31. októbra. Vo výpočte denného stavu dobytčích jednotiek sa zohľadňujú zvieratá podľa stavu určených druhov hospodárskych zvierat na farmách evidovaných v CEHZ na žiadateľa ako držiteľa.
Na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2021 platobná agentúra zistila podozrenie na neplnenie podmienky zaťaženia u 415 žiadateľov pre ANC, ktorých zoznam uvádzame v prílohe tohto oznámenia. Týmto žiadateľom platobná agentúra odporúča overiť správnosť údajov evidovaných v CEHZ, ako napríklad: žiadateľ je jediný držiteľ farmy; evidencia farmy na jednoznačný identifikátor žiadateľa, ktorým je IČO; oprava chybných hlásení v CEHZ.
Finálny výpočet zaťaženia platobná agentúra vykoná 25.11.2021, ktorý bude rozhodujúci pre administratívnu kontrolu daných podmienok pre schvaľovanie priamych podpôr pre rok 2021.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ