03.11.2021

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálneho-klimatického opatrenia a do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo v roku 2021 - 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 12.10.2021 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko o. i. k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) a ekologické poľnohospodárstvo (EKO) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že opatrenia AEKO a EKO je možné realizovať bez uplatnenia výberových kritérií.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2021 predložili žiadosť o zaradenie do AEKO a EKO, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do niektorého opatrenia (ďalej len „oznámenie“). Prílohu oznámenia tvorí špecifikácia záväzku s výmerami pre AEKO a pre EKO, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku pre roky 2021 - 2022.

Podmienkou pre zaradenie do AEKO/EKO je v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. predloženie záväzného vyhlásenia, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas prechodného obdobia odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Formuláre záväzného vyhlásenia pre AEKO a EKO tvoria prílohu tohto oznámenia. Formuláre pre AEKO sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie. Upozorňujeme, že predmetné formuláre nie je prípustné žiadnym spôsobom upravovať alebo meniť.

Riadne vyplnené (vrátane hlavičky) a podpísané záväzné vyhlásenie je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania žiadosti v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia. Upozorňujeme žiadateľov, aby dokumenty nezasielali vopred, t. j. pred doručením oznámenia, a ani na pracovisko ústredia PPA so sídlom v Bratislave. Správne adresovanie dokumentov na regionálne pracovisko urýchli proces administrácie záväzkov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby primárne využívali elektronické podanie požadovaných dokumentov alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy. Upozorňujeme, že za elektronické podanie sa nepovažuje podanie mailom, ale podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy so zaručeným elektronickým podpisom. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preto v nevyhnutných prípadoch pred osobnou návštevou kontaktujte príslušné RP za účelom dohody presného termínu návštevy.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ