28.10.2021

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia - operácia Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v roku 2021

Platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2021 predložili žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia - operácia Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (AKZ), že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

Podmienkou na zaradenie do AKZ je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas dvoch rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku. Záväzné vyhlásenie je súčasťou zaslaného oznámenia.

Riadne vyplnené a podpísané záväzné vyhlásenie je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania žiadosti v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia. Upozorňujeme žiadateľov, aby dokumenty nezasielali na pracovisko ústredia PPA so sídlom v Bratislave. Správne adresovanie dokumentov na regionálne pracovisko urýchli proces administrácie záväzkov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby primárne využívali elektronické podanie požadovaných dokumentov alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy. Upozorňujeme, že za elektronické podanie sa nepovažuje podanie mailom, ale podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy so zaručeným elektronickým podpisom. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preto v nevyhnutných prípadoch pred osobnou návštevou kontaktujte príslušné RP za účelom dohody presného termínu návštevy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ