02.10.2023

Oznámenie pre MAS k registračným formulárom pre MAS k podopatreniu 19.4.

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), že na internetovej stránke NSRV SR v časti „Registrácia konečných prijímateľov podpory z PRV SR 2014 - 2022 do Národnej siete rozvoja vidieka SR“ je zverejnený registračný formulár pre podopatrenie 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. Link : Registračný formulár pre podopatrenie 19.4 je zverejnený - Implementácia LEADER/CLLD - Národná sieť rozvoja vidieka SR (nsrv.sk).

Zároveň je potrebné, upraviť si vo svojich kartách pre podopatrenia 19.2 akékoľvek neaktuálne údaje, ktoré súvisia napr. s navýšením finančných prostriedkov, podopatreniami, ukončením projektu... ale tiež so zmenou kontaktných údajov a pod.

Svoju kartu nájdete v Databáze zrealizovaných projektov (https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020) pomocou vyhľadávania.


Aktualizáciu údajov pre podopatrenie 19.2 uskutočnite, prosím, prostredníctvom zaslania zmien na e-mail: kosikova@izpi.sk. Informácie o zmenách zasielajte vo formáte: Názov meniacej sa položky / Pôvodný stav / Upravený stav, napr.: Manažér MAS – Meno / Jozef Mrkva / Oto Sršeň.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001