04.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - evidencia pozemkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v legislatívnom procese je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Týmto upozorňujeme na zavádzanie novej povinnosti pre prijímateľov priamych podpôr, povinnosť k žiadosti o priame platby predkladať evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/102). 
PPA odporúča prijímateľom priamych podpôr pripravovať si evidenciu pozemkov už v predstihu v xlsx formáte.
Uvedené sa vzťahuje k podaniu žiadosti avšak najneskôr do 31.07.2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ