15.10.2021

Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne obhájila akreditáciu

Bratislava, 15. októbra 2021 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne obhájila akreditáciu a splnila všetky požiadavky na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) potvrdilo, že pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže zaradiť medzi rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan je s výsledkom spokojný: „Som rád, že môžem všetkým pôdohospodárom a verejnosti oznámiť, že mi od certifikačného orgánu bola doručená hodnotiaca správa, podľa ktorej PPA splnila všetky základné kritériá pre udelenie trvalej akreditácie. Na základe tejto pozitívnej hodnotiacej správy som jej udelil plnú akreditáciu. Som presvedčený, že PPA, ktorá roky predstavovala symbol korupcie, sa dnešným dňom stáva symbolom služby pre vidiek. Verím, že si opäť dokáže získať plnú dôveru verejnosti.“


 V rámci overovania prijatých opatrení boli zavedené zmeny v procesoch a nastaveniach pravidiel, ktoré do budúcnosti zabránia zneužitiu systému poskytovania podpôr a dotácií, ako tomu bolo v minulosti. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Bolo to náročné obdobie. Najmä preto, že v čase podmienenej akreditácie sme museli identifikovať kritické miesta systémov, navrhnúť nové procesy, zmeny v IT systémoch a personálneho zabezpečenia, otestovať ich a obhájiť aj pred Európskou komisiou. Som nesmierne rád, že sa nám to podarilo“. Prijaté opatrenia výrazne posilnia prevenciu proti podvodom. Zároveň prispejú k ich efektívnejšiemu odhaľovaniu a v neposlednom rade garantujú zákonnosť a správne nakladanie s financiami,“ doplnil Jozef Kiss.


PPA splnila všetky základné opatrenia, ktoré MPRV SR určilo k plnej akreditácii. Pozitívnou informáciou pre poľnohospodárov je v tejto chvíli to, že obnovením trvalej akreditácie môže začať PPA do troch štyroch mesiacov pracovať na plný výkon podľa nových štandardov, vypísať výzvy a spustiť prvé pozastavené platby s minimalizáciou rizika neskorších korekcií. Budú vyhlásené aj očakávané výzvy 4.1 a 4.2, v ktorých budú premietnuté všetky nové spomenuté opatrenia. Tieto výzvy sa týkajú nákupu poľnohospodárskej techniky, poľnohospodárskych stavieb a investícií do spracovania, uvádzania na trh a vývoja poľnohospodárskych výrobkov, v celkovej sume 338 miliónov EUR. Pri výzve 4.1 cca 175 miliónov EUR a pri výzve 4.2 - 163 miliónov EUR.

Po úspešnom získaní akreditácie je ďalšou veľkou výzvou pre nové vedenie PPA dostať agentúru na mapu rešpektovaných, dôveryhodných a moderných finančných inštitúcií v horizonte niekoľkých rokov. To predpokladá ďalšie transformačné zmeny, z ktorých niektoré už agentúra začína zavádzať. Generálny riaditeľ Jozef Kiss má ambíciu získať späť dôveru poľnohospodárov, agropotravinárov, lesných hospodárov a zástupcov obcí a miest a potvrdiť tak jej dôležitosť a opodstatnenosť v systéme poľnohospodárskej politiky.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ