01.03.2022

POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU OD DNES PODÁVAŤ ŽIADOSTI DO VÝZVY 4.1

Bratislava, 1. marec 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína poľnohospodárom, že môžu od dnešného dňa, teda v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022, podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1. „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve je pripravený aj katalóg cien poľnohospodárskej techniky, nahradzujúci verejné obstarávania. Prevratnou novinkou je aplikačná kalkulačka k cenníku, ktorá prináša zjednodušenie pri vypĺňaní projektovej žiadosti. Rovnako proces obstarávania sa zdigitalizoval a bude možné ho realizovať aj elektronicky prostredníctvom aplikácie JOSEPHINE.

Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy vo výške 110 miliónov EUR bude možné na investície v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, skladovacích kapacít, závlahových systémov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov, zariadení, technológií a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

V tejto výzve plánuje MPRV SR a PPA aplikovať aj avizovanú indexáciu cien v katalógu ako reakciu na vývoj cien v súvislosti s geopolitickým vývojom a prudko rastúcimi cenami komodít na trhu. V tejto súvislosti sa už uskutočňujú rokovania s EK, keďže indexácia cien podlieha jej schváleniu. https://katalog.apa.sk/

PPA opätovne vyzýva poľnohospodárov, aby sa prehlásili z vyhlásenej výzvy č. 50/PRV/2020 do aktuálne vyhlásenej výzvy č. 52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1. Postup je jednoduchý - stačí čo najskôr svoju žiadosť k výzve č. 50 stiahnuť a predložiť aktualizovanú žiadosť v rámci výzvy č. 4.1. Motiváciou žiadateľov prejsť z výzvy č. 50 do výzvy č. 4.1 môže byť aj zvýšenie limitu oprávnených výdavkov zo 60 tisíc EUR na 80 tisíc EUR. Okrem toho celý proces posudzovania bude jednoduchší a už v priebehu roka 2022 budú prvé žiadosti vyhodnotené a vyplácané. Žiadatelia tiež nebudú musieť absolvovať zložitý systém verejného obstarávania vo veľkej časti obstarávaných produktov. Budú môcť využiť katalóg, v ktorom sú stanovené jednotkové ceny a všetky benefity, ktoré sa podarilo aplikovať vo výzve 4.1.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ