03.05.2022

PPA CHCE ZVÝŠIŤ ZÁUJEM MLADÝCH O PRÁCU V AGROREZORTE.

Bratislava 3. máj 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podpísala Memorandum o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. PPA študentom poskytne možnosti absolvovania odborných stáží, výberových prednášok a exkurzií a tiež možnosť konzultácií odborných tém pri príprave záverečných prác študentov. 

Memorandum predpokladá aktívnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, inžinierskeho poradenstva a navrhovania vedecko-výskumných a rozvojových projektov. Za PPA podpísal memorandum generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Máme záujem o odborne zdatných a kvalitne pripravených absolventov vysokých škôl. Zároveň chceme aktívne prispieť k tomu, aby študenti mali možnosť tieto kritériá splniť. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a úprimne cítime záväzok voči mladým ukázať im cestu k ich budúcej profesii v rezorte poľnohospodárstva. Verím, že im otvoríme možnosti, o ktorých dnes nevedia a ktoré ich budú na tejto profesijnej ceste motivovať“. Spolupráca s vysokými školami je jedna z možností ako pritiahnuť do PPA mladých ľudí, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, sú dostatočne flexibilní a ochotní podieľať sa na transformácii a modernizácii agentúry. Zároveň získané informácie a skúsenosti môžu uplatniť aj v prípade, že budú pôsobiť v rezorte na strane poľnohospodárov, ktorí využívajú finančné služby PPA.

Za SPU v Nitre podpísala memorandum rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.:Našou ambíciou je otvorený dialóg v témach, ktoré sú dôležité pre rezort a ktoré súvisia s činnosťou PPA. Za dôležité považujem tiež uplatnenie študentov v rezorte a vybudovanie silného inovačného centra pre pôdohospodárske odbory. Toto je súčasťou dlhodobej vízie, kde spolupracujeme s ministerstvom pôdohospodárstva a Pôdohospodársku platobnú agentúru považujem za neoddeliteľnú súčasť napĺňania tejto vízie“.
PPA pripravuje takúto spoluprácu aj s ďalšími univerzitami. Oslovila tiež Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultu práva Paneurópskej VŠ v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Poskytnúť študentom odborné prednášky špecialistov PPA či možnosti pre stáže a odbornú prax študentov na pracoviskách agentúry je pripravená v prípade záujmu ktorejkoľvek univerzity alebo vysokej školy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ