13.11.2023

PPA DNES VYPLATILA PRVÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY – IDE O ĎALŠÍ POSUN V PRIAMYCH PLATBÁCH 2023.

Bratislava, 13. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes začala vyplácať zálohové platby v celkovej výške cca 15 miliónov EUR pre približne 2 tisíc prijímateľov. Ide o podporné schémy platba na ovce a kozy a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

V tomto prípade sa poskytujú prijímateľovi zálohové platby vo výške 50% sumy, ktorú má dostať na základe rozhodnutia. Aktuálne prijímatelia, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie zálohovej platby, môžu očakávať pripísanie prostriedkov na ich bankové účty v najbližších dňoch. Následne bude PPA posielať žiadateľom aj oznámenia o poskytnutí zálohovej platby.   Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Napriek tomu, že kampaň bola predĺžená, čím sme vyšli maximálne požiadavkám poľnohospodárov, podarilo sa nám dodržať termín spustenia zálohových platieb bez časového posunu. Je to výsledok vysokého nasadenia personálnych kapacít v agentúre a tiež potvrdenie dobrého nastavenia priorít našich úloh, kde na prvom mieste je vždy záujem prijímateľov.“  

Okrem toho PPA začala už aj s doručovaním oznámenia prijímateľom, ktorí si v rámci predložených žiadostí na rok 2023 požiadali o niektoré z nasledujúcich neprojektových opatrení SPP SR na roky 2023-2027, že na základe preverenia podaných nárokov a disponibilných prostriedkov v II. pilieri Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, nebudú uplatňované výberové kritériá na zaradenie do predmetných záväzkov.

To znamená, že všetci oprávnení príjemcovia budú zaradení do záväzkov, o ktoré požiadali.

Ide o nasledovné neprojektové opatrenia SPP na roky 2023-2027:

  • platba na šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo vinohradoch
  • platba na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov
  • platba na ochranu a zachovanie biodiverzity
  • platba na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy
  • platba na dobré životné podmienky zvierat
  • platba na ekologické poľnohospodárstvo
  • lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
  • platba na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému
  • platba na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku
  • platba na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy.  

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ