01.06.2023

PPA POMÔŽE 40 MILIÓNOVOU VÝZVOU NA ROZVOJ VIDIEKA.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 66/PRV/2023 z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Žiadosti je možné posielať od dnes 1. júna 2023 do 31. augusta 2023.

Celková alokácia predstavuje sumu 40 miliónov EUR. Z týchto finančných prostriedkov môžu obce financovať investície na výstavbu, rekonštrukciu či modernizáciu vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd a tiež na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, na zlepšenie vzhľadu obcí ako napríklad úpravu a tvorbu verejných priestranstiev, námestí a parkov. 

Žiadatelia majú k dispozícii Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na  www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela.

Žiadosti musia byť podané výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk.

Poradenstvo pri podávaní ŽoNFP poskytuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií a to vo forme:

·      poradenstva pri spracovaní ŽoNFP v prípade poskytnutia všetkých relevantných dokumentov zo strany žiadateľa, vrátane povinných príloh, 

·      formálnej kontroly príloh ŽoNFP,

·      asistencie pri podaní ŽoNFP online cez slovensko.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ