24.10.2023

PPA SA PODARILO VÝSLEDKOM AUDITOV UŠETRIŤ VIAC AKO 19 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 24. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) v týchto dňoch obdržala záverečnú správu od Európskej komisie, ktorá potvrdila, že nebude uplatňovať 25% korekciu, ktorá sa týkala Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Zároveň komisia potvrdila, že PPA spĺňa všetky akreditačné kritériá v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

PPA v priebehu dvoch rokov presvedčila EK implementáciou prijatých opatrení a následne EK prijala argumenty PPA a znížila korekciu z 25% na 14,76%. Ide o obdobie od úspešného získania trvalej akreditácie 15. októbra 2021. To vo finančnom vyjadrení znamená, že sme ušetrili viac ako 19 miliónov EUR pre štátny rozpočet. Pri 25% korekcii by to bolo takmer 47 miliónov EUR, pri 14,76% je to 27 688 860 EUR.

Vďaka získaniu trvalej akreditácie v októbri 2021 mohla PPA vyplatiť takmer 1,5 mld. EUR (1 439 902 650,25 EUR). Táto suma pomohla prostredníctvom rôznych podpôr množstvu prijímateľov v agrorezorte. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som úprimne rád, že došlo k potvrdeniu správneho nastavenia agentúry a že trvalá akreditácia pred dvomi rokmi bola začiatkom ozdravenia agentúry. Výsledky dokazujú, že nám už nehrozí finančná sankcia, aj keď treba povedať, že nebolo jednoduché európske inštitúcie presvedčiť, že nám môžu dôverovať. Dôvera, ktorú dnes máme, je krehká a nesmieme s ňou v budúcnosti hazardovať“.

Získanie trvalej akreditácie bolo odrazovým mostíkom pre zmeny v agentúre, ktoré ju posunuli medzi profesionálne a transparentne fungujúce inštitúcie. Jej ozdravovanie znamenalo, že PPA pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli zavedené ochranné mechanizmy, ktoré reálne chránia finančné prostriedky štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie. Zo všetkých prijatých opatrení a nových nastavení PPA je potrebné zdôrazniť tieto:

 • Vyhodnocovanie žiadostí je digitalizované.
 • Sleduje sa prepojenosť medzi zamestnancami PPA a žiadateľmi resp. prijímateľmi podpory, to znamená, že sa zefektívnil proces odhaľovania možného konfliktu ú sa blízke vzťahy medzi úradníkmi a farmármi, to znamená, že je maximálne zvýšená možnosť odhaľovania konfliktu záujmov.
 • Nastavenie transparentného procesu pri verejnom obstarávaní, využívanie obstarávania v systéme Josephine a zavedenie katalógových cien. Výsledkom je, že ceny podporených projektov sa porovnávajú s bežnými trhovými cenami a nie je možné ich niekoľkonásobne predražovať.
 • Implementovanie výlučne elektronického podávania žiadostí o NFP (nenávratný finančný príspevok) cez slovensko.sk. 
 • Zavedenie povinnosti elektronického podávania Jednotných žiadostí pri priamych podporách (od roku 2023 povinne všetky právnické osoby a od roku 2024 aj fyzické osoby)
 • Zavedenie elektronickej komunikácie s prijímateľmi v procese implementácie projektov.
 • Vyplatenie historicky najvyššej sumy v rámci Štátnej pomoci a zdigitalizovanie ďalších 7 schém štátnej/minimálnej pomoci.
 • Pokračujúce audity a finančné kontroly posúvajú PPA k väčšej modernizácií a efektívnosti.
 • Zavedenie jednotnej metodiky riadenia rizík a používania rizikových scenárov.
 • Z 11 otvorených auditov a finančných kontrol sa 8 podarilo uzatvoriť v priebehu rokov 2022 až 2023.
 • Získanie certifikátu k norme STN ISO 37001:2016 potvrdilo funkčnosť zavedeného systému manažérstva proti korupcii.
 • Výkon kontrol rozšírený o využitie leteckých ortofotomáp a ortofotomáp vyhotovených pomocou dronov.
 • Zavedenie systému monitorovania plôch – AMS, pričom prijímatelia môžu sledovať priebežné výsledky monitoringu AMS v aplikácii GSAA pomocou semaforu farieb s popisom výsledku. Takto majú možnosť reagovať na zverejnené výsledky buď zmenou žiadosti, alebo zaslaním geotagovaných fotografií z plôch.

PPA bude naďalej štandardne pod dohľadom auditórskych autorít tak, ako sú pod dohľadom všetky členské krajiny EÚ.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ