07.11.2022

PPA UŽ VYPLÁCA ZÁLOHOVÉ PLATBY, PLATBY POISTNÉHO A ZELENÚ NAFTU.

Bratislava: 7. november 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vypláca zálohové platby na schémy viazaných platieb na zvieratá. Už 6 500 žiadateľom (z celkového počtu 6 720) prichádzajú finančné prostriedky na účty v sume takmer 19,6 milióna EUR. Ide o podporné schémy -  platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka, platba na vybrané kategórie na výkrm hovädzieho dobytka a platba na bahnice, jarky a kozy.
PPA upozorňuje žiadateľov, ktorí boli klientami OTP Banky Slovensko (dnes exOTP Banka-ČSOB), aby si skontrolovali svoje údaje a PPA doručili správny IBAN (nový), ktorý je potrebný pre úspešné doručenie zálohových platieb.
PPA v týchto dňoch posiela na účty žiadateľov aj finančné prostriedky na platby poistného v rámci Štátnej pomoci. Objem platieb predstavuje sumu takmer 4, 7 milióna EUR z počtu 1 039 schválených žiadostí a z celkovej sumy 7 999 991 EUR.

Rovnako odchádza na účty žiadateľov aj Štátna pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach, tzv. Zelená nafta, na ktorú je vyčlenená suma vyše 32 miliónov EUR v rámci 2 697 žiadostí. Z tejto sumy PPA už vyplatila vyše 8, 5 milióna EUR a podľa predpokladov, celá suma bude vyplatená do konca budúceho týždňa.

Rozsah odoslaných platieb dokazuje opodstatnenosť získania trvalej akreditácie a rovnako aj správne nastavenie procesov prijímania, spracovávania a vyplácania žiadostí v záujme poľnohospodárov. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Poľnohospodári, žiadatelia dostávajú finančné prostriedky z PPA v skorších termínoch a vo väčšom objeme, ako v minulosti. Prispieva k tomu aj elektronizácia podávania žiadostí, ktorá je zároveň garanciou korektných údajov, väčšej transparentnosti a možnosti vyššej miery kontroly poskytnutých údajov“. Zjednodušenie procesu pri podávaní žiadostí má pozitívny trend aj v počte farmárov, ktorí sú úspešní pri žiadostiach a dokážu ich podávať správne. Jozef Kiss:Ich počet stúpa aj vďaka tomu, že v PPA kontinuálne zavádzame pomôcky, ktoré farmárom pri podávaní žiadostí pomáhajú a zároveň zavádzame nové komunikačné kanály na komunikáciu s nimi“.
Využívanie prezentácií, kalkulačiek či kontaktov, ktoré poskytujú informácie ku konkrétnym žiadostiam, sa osvedčilo a PPA je pripravená pomáhať poľnohospodárom naďalej tak, aby boli schopní využívať všetky možnosti finančnej pomoci zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ