26.10.2023

PPA ZAČÍNA POSIELAŤ ZMLUVY K NOVÝM VÝZVAM.

Bratislava, 26. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne pokračuje v spracovaní výziev. Vo finálnej fáze sú výzvy č. 51 a č. 52, pri ktorých bola navyšovaná alokácia a s tým súvisel aj posunutý termín začiatku vyhodnocovania žiadostí. Po doplnení údajov resp. splnení podmienok, zo strany prijímateľov, už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.   

V rámci Výzvy č. 51/PRV/2021, pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov prijala do 29.4.2022 626 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Žiadostí o NFP), čo predstavuje sumu 265 686 305,37 EUR. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 238 900 000,00 EUR. Pomoc v tejto výzve je rozdelená do oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov. Schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo 548, zastavených alebo neschválených bolo 78 žiadostí o NFP. K dnešnému dňu 23 úspešným žiadateľom zanikol nárok na uzavretie zmluvy o NFP v dôsledku nesplnenia podmienok určených vo výroku rozhodnutia. 19 úspešných žiadateľov požiadalo o späťvzatie Žiadosti o NFP po vydaní Rozhodnutia o schválení. Aktuálne bolo prijímateľom odoslaných 479 návrhov zmlúv, z čoho 421 zmlúv je zverejnených v centrálnom registri zmlúv. Pri 26 schválených žiadostiach čaká PPA na splnenie podmienky uvedenej vo výroku rozhodnutia.

Výzva č. 52/PRV/2022, pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku pre podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, z ktorej môžu poľnohospodári vyčerpať sumu 216 800 000 EUR.  Tieto peniaze môžu použiť na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie. Do termínu 30.6.2022 prijala PPA 1955 žiadostí, schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo 1 251, zastavených alebo neschválených bolo 704 žiadostí a rozhodnutí s podmienkou je 1 248. Aktuálne bolo prijímateľom odoslaných 1 113 návrhov zmlúv z čoho 610 zmlúv je ku dnešnému dňu zverejnených v centrálnom registri zmlúv, pri 138 schválených žiadostiach o NFP čaká PPA na splnenie podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia.

Pôdohospodárska platobná agentúra postupne pristupuje k zasielaniu zmlúv aj pri nových výzvach.

V rámci Výzvy č. 53/PRV/2022, pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti pre podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov prijala PPA do 30. 9. 2022 94 Žiadostí o NFP, čo predstavuje sumu 1 410 000 EUR. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 5 020 000 EUR. Aktuálne evidujeme 77 schválených Žiadostí o NFP, pri 12 Žiadostiach o NFP bolo zastavené konanie, 1 Žiadosť o NFP bola neschválená a 4 Žiadosti o NFP sú v konaní, čo znamená, že prijímatelia boli vyzvaní na doplnenie Žiadosti o NFP. V najbližších dňoch začne PPA úspešným prijímateľom odosielať návrhy zmlúv.

V rámci Výzvy č. 54/PRV/2022, pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti pre podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov prijala PPA do 30. 9. 2022 268 žiadostí o Žiadostí o NFP, čo predstavuje sumu 13 400 000 EUR. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 28 950 000 EUR. Aktuálne bolo schválených 221 Žiadostí o NFP, pri 24 Žiadostiach o NFP bolo zastavené konanie, 7 Žiadostí o NFP bolo neschválených a 16 Žiadostí o NFP je v konaní. V najbližších dňoch odošle PPA návrhy zmlúv o NFP úspešným žiadateľom.

V rámci Výzvy č. 55/PRV/2022, pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov pre podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom prijala PPA do 30.9.2022 5 Žiadostí o NFP, čo predstavuje sumu 855 818,30 EUR. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 1 500 000 EUR. K dnešnému dňu bolo schválených všetkých 5 Žiadostí o NFP.

V rámci Výzvy č. 58/PRV/2023, pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov pre podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov; činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov prijala PPA do 30.11.2022 16 Žiadostí o NFP, čo predstavuje sumu 896 934,40 EUR. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 8 500 000 EUR. Aktuálne bolo schválených 13 Žiadostí o NFP, pri 3 Žiadostiach o NFP bolo zastavené konanie.

Poľnohospodári môžu urýchliť proces a podpísať zmluvu čo najskorším splnením podmienok, uvedených v rozhodnutí o schválení Žiadosti o NFP.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ